.

Minh Hóa nỗ lực đổi mới công tác cán bộ

Thứ Sáu, 06/01/2017, 09:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã và đang tập trung lãnh đạo thực hiện đổi mới công tác cán bộ. Bởi, cán bộ là nhân tố quan trọng quyết định để tạo sự đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương miền núi này.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết TW4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, trong những năm qua, các cấp ủy huyện Minh Hóa đã có nhiều chủ trương, giải pháp từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ vẫn bộc lộ mặt yếu kém. Một bộ phận cán bộ còn hạn chế về tư duy đổi mới, tính năng động, sáng tạo, tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; sa sút về phẩm chất chính trị, tư tưởng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước.

Công tác cán bộ vẫn chưa có những giải pháp đột phá, việc bố trí, sử dụng cán bộ chưa phù hợp. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn và bố trí, sử dụng. Chính sách cán bộ chưa tạo được động lực khuyến khích để cán bộ phát huy tài năng. Những hạn chế, yếu kém trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do chậm đổi mới quan điểm.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được trẻ hóa, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được trẻ hóa, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trên, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Đoàn Ngọc Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa cho biết, nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, huyện Minh Hóa sẽ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trên cơ sở quy hoạch, đào tạo cán bộ, huyện sẽ tạo nguồn để  bầu cử và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ tiếp theo, tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15%, tỷ lệ trẻ dưới 35 tuổi không dưới 10%, tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp ở từng địa phương, đơn vị. Tỷ lệ đại biểu HĐND các cấp là nữ từ 25-30%, trẻ dưới 35 tuổi 15%, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ không dưới 15%, trẻ không dưới 10%.

Đối với cán bộ đang công tác trong huyện sinh sau năm 1975, nếu đưa vào quy hoạch lãnh đạo chủ chốt cấp huyện nói chung phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung, tỷ lệ cán bộ đưa vào quy hoạch đạt từ 1,5 đến 2 lần số cán bộ đương nhiệm. Trong công tác nâng cao chất lượng cán bộ, Minh Hóa sẽ chú trọng tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa tăng cường quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm và cả nhiệm kỳ huyện sẽ ưu tiên đào tạo ở một số ngành, lĩnh vực cấp thiết như: trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, y dược, quản lý kinh tế, quản lý quy hoạch, lý luận chính trị, đào tạo trình độ ngoại ngữ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, tận tâm với nghề và vị trí công tác...

Đến năm 2020, Minh Hóa phấn đấu có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt các quy định tiêu chuẩn chức danh trở lên. Riêng về trình độ chuyên môn, có từ 80% trở lên cán bộ giữ các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã và thị trấn có trình độ đại học.

Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa cũng sẽ thực hiện đúng quy trình trong công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đồng thời, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, đơn vị đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu độ tuổi, coi trọng giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ khoa học kỹ thuật. Đối với những cán bộ bổ nhiệm lần đầu nói chung phải đủ hai nhiệm kỳ, ít nhất cũng phải trọn một nhiệm kỳ.

Việc bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử phải gắn với quy hoạch, xuất phát từ công việc và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Sắp tới, huyện Minh Hóa cũng sẽ thực hiện một số mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, UBND ở những nơi có điều kiện. Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vì lý do sức khỏe thì huyện sẽ khuyến khích chủ động từ chức; kiên quyết thay thế cán bộ hạn chế về năng lực, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm...

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Minh Hóa sẽ phấn đấu tất cả các xã, thị trấn đều có cán bộ luân chuyển đến; thực hiện điều động, luân chuyển giữa các địa phương, ban, ngành từ 20 - 25 cán bộ đương chức và trong diện quy hoạch các chức danh Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Trong đó, luân chuyển từ huyện về xã, thị trấn từ 8 - 10 đồng chí (đến nay đã luân chuyển được 8 đồng chí); điều động giữa các cơ quan Đảng, đoàn thể, các phòng, ban cấp huyện từ 12 - 15 đồng chí. Mặt khác, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ và thực hiện tốt chính sách cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cũng như chất lượng tổ chức, đội ngũ làm công tác cán bộ...

Để thực hiện thành công Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy đã tiến hành xây dựng kế hoạch, quán triệt và triển khai thực hiện đến chi bộ, đảng viên; rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, xác định những khâu trọng yếu, điểm đột phá, để chỉ đạo cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động này.

Xuân Vương