.

Hưởng ứng CVĐ "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh": Những nỗ lực đáng ghi nhận

Thứ Năm, 29/12/2016, 12:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau hơn 6 tháng phát động, triển khai thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở tỉnh ta đã gặt hái được những thành quả bước đầu đáng ghi nhận. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được giữ vững.

Ông Phạm Đức Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: Mục đích của cuộc vận động là củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương MTTQVN về thực hiện cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đề ra một số nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của CVĐ, đồng thời gắn thực hiện 5 nội dung của CVĐ với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương và lồng ghép vào các phong trào thi đua của các đoàn thể. CVĐ đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã căn cứ tình hình cụ thể ở mỗi địa phương để chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm cho phù hợp theo định hướng.

Tại khu vực nông thôn, trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Mặt trận cấp xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện. Với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới Mặt trận vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, thi đua lao động sản xuất để giảm nghèo.
Các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, thi đua lao động sản xuất để giảm nghèo.

Đối với các xã chưa đạt chuẩn, Mặt trận hiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo, tích cực đóng góp công, góp của, hiến đất làm đường góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với khu vực thành thị, căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Mặt trận các cấp hướng dẫn Mặt trận phường, thị trấn đề xuất các tiêu chí cụ thể để vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư, phường, thị trấn theo hướng đô thị văn minh.

Các tổ chức thành viên chủ động xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các việc cụ thể, hỗ trợ các gia đình phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; vận động hội viên, đoàn viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Qua đó, đã củng cố và xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thuần phong mỹ tục của địa phương, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần làm giảm các tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, trộm cắp... ở nhiều khu dân cư. Những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân phần lớn được hoà giải; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, mở rộng; giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở.

Để cuộc vận động phát triển một cách toàn diện, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chỉ đạo Mặt trận các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của cuộc vận động tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị chuyên đề và lồng ghép trong sinh hoạt thường kỳ, trong các buổi họp dân...

Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã tổ chức cho nhân dân thảo luận các tiêu chí về gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, các quy ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và tổ chức ký cam kết thực hiện đến tận từng khu dân cư và hộ gia đình. Xác định việc phát huy quyền làm chủ người dân là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các nội dung của cuộc vận động, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; xây dựng quy ước làng văn hóa... được các khu dân cư thông báo rộng rãi và tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, nhân dân phát huy tinh thần làm chủ, tích cực thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Với sự hướng dẫn của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể ở khu dân cư, người dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao KHKT, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề truyền thống, kinh doanh dịch vụ; đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ nhau về vốn, giống, kỹ thuật để phát triển sản xuất, dịch vụ; động viên, giúp nhau chuyển đổi phương thức sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo; phấn đấu để mỗi khu dân cư ngày càng có nhiều hộ khá, hộ giàu.

Không chỉ tăng gia sản xuất tạo lập cuộc sống gia đình ngày càng vững vàng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, mà cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” còn là sợi dây thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái.

Nhờ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn mặt trận các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đến mặt trận cơ sở và khu dân cư, cũng như xây dựng kế hoạch huy động nguồn quỹ, sử dụng và quản lý “Quỹ vì người nghèo” đúng quy định nên tính đến ngày 30-9, tổng Quỹ “Vì người nghèo” cả 3 cấp đã vận động, tiếp nhận số tiền ủng hộ trên 12.210.148.000 đồng (trong đó, nguồn huy động được trong năm là 7.844.112.000 đồng, tồn năm trước chuyển sang là 4.326.036.000 đồng, ủng hộ bằng hình thức khác quy ra tiền là 40.000.000 đồng)...

Từ nguồn kinh phí của Quỹ “Vì người nghèo”, hàng trăm nhà ở cho hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây mới, hàng trăm lượt hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, nhiều trẻ em nghèo có thêm điều kiện được cắp sách đến trường, nhiều người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí, góp phần tạo động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Có thể khẳng định, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở tỉnh ta đã gặt hái được những thành quả bước đầu đáng khích lệ. Đây sẽ là tiền đề để Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng Quảng Bình ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Đ.V