.

Đảng bộ xã Đại Trạch đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Thứ Sáu, 30/12/2016, 09:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng bộ xã Đại Trạch hiện có 585 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ và 5 đảng bộ bộ phận. Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung triển đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.

Để từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban thường vụ Đảng uỷ xã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua.

Quan điểm chỉ đạo chung là bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ bộ phận đã đề ra. Từ đó, cụ thể hóa với điều kiện của Đảng bộ, chi bộ để tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Công tác tuyên truyền nghị quyết được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả Đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết cũng như tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác.

Đại Trạch ngày càng đổi mới.
Đại Trạch ngày càng đổi mới.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Văn Chung, Bí thư Đảng uỷ xã Đại Trạch cho biết: trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã đã đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nông - lâm - dịch vụ, thương mại – công nghiệp, xây dựng...; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thôn, xóm, cán bộ không chuyên trách tạo bước đột phá quan trọng về công tác cán bộ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng xã Đại Trạch phát triển vững mạnh toàn diện.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy tinh thần Chỉ thị số 03, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”; đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành một nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt, công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Với trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu đến năm 2020 thu nhập bình quân đạt 49 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Đảng bộ xã Đại Trạch đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt việc dồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng lớn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất trên cơ sở thực hiện tốt các chương trình chuyển giao KHKT và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhất là đưa các loại giống cây trồng có năng suất chất lượng cao, tăng diện tích các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao như: kê, sắn, dưa, cao su và các loại cây nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp...

Đồng thời, xã tạo mọi điều kiện thuận lợi về đất đai và nguồn vốn, huy động các nguồn lực, động viên nhân dân mở rộng chuồng trại chăn nuôi tập trung. Khuyến khích việc phát triển và nâng quy mô đầu tư của các trang trại trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, trang trại nông - lâm kết hợp; phấn đấu đến năm 2020, toàn xã có trên 36 trang trại, trong đó có 7 - 10 trang trại đạt doanh thu trên 800 triệu đến 1 tỷ đồng/năm.

Cùng với nông nghiệp, xã Đại Trạch còn ưu tiên phát triển các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở tập trung các nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh để phát triển các ngành nghề truyền thống, dịch vụ tổng hợp; chú trọng chính sách xuất khẩu lao động, phấn đấu hàng năm dộng viên 100-120 con em tham gia xuất khẩu lao động, 150-180 con em tham gia lao động ở các khu kinh tế trong nước. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, đảm bảo nguồn thu ngân sách, từng bước đáp ứng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân.

Song song với phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng bộ xã Đại Trạch luôn quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoạt động văn hoá TDTT, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Nhờ đó, trong năm 2016, Đảng bộ xã Đại Trạch đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%; toàn xã có 85% gia đình đạt gia đình văn hóa; 7/8 thôn đạt danh hiệu văn hóa; 4/5 trường đạt trường chuẩn quốc gia...

Với những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXIV, tin rằng Đại Trạch sẽ có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Th.H