.

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Tư, 09/12/2015, 08:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 (Số 01-KH/TU, ngày 4-12-2015).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Trên tinh thần “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ 2015-2020.

Để tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (sau đây gọi tắt là Nghị quyết), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Thông qua việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng và thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh, trước hết là trong cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được xác định trong Nghị quyết. 

2- Gắn việc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với triển khai nghị quyết đại hội cấp mình. Trên cơ sở kiểm điểm, liên hệ về trách nhiệm của ngành, địa phương, đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2015 - 2020; đồng thời, lựa chọn đúng những việc cần làm ngay, những vấn đề bức xúc để có các giải pháp thực hiện, nhất là những giải pháp mang tính đột phá; phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

3- Tạo phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, liên tục, động viên sự tham gia tích cực của toàn dân vào việc thực hiện Nghị quyết, nhằm tạo được sự chuyển biến vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

4- Trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, cần chú trọng bồi dưỡng, phát huy, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến đi đôi với đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, cơ hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.

II. NỘI DUNG QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

Quán triệt Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020.
Những nội dung chủ yếu trong Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được cụ thể hoá thành 6 chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế 5 năm 2010 - 2015. Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế 5 năm 2015 - 2020.

Chuyên đề 2: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 5 năm 2010 - 2015. Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa - xã hội 5 năm 2015 - 2020.

Chuyên đề 3: Đánh giá tình hình quốc phòng, an ninh và đối ngoại 5 năm 2010 - 2015. Phương hướng, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại 5 năm 2015 - 2020.

Chuyên đề 4: Đánh giá kết quả về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp 5 năm 2010 - 2015. Phương hướng, mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp 5 năm 2015 - 2020.

Chuyên đề 5: Đánh giá việc thực hiện phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

Chuyên đề 6: Đánh giá công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong 5 năm 2010 - 2015. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong 5 năm 2015 - 2020.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

1. Lớp cán bộ chủ chốt của tỉnh

a. Thành phần

Các đồng chí Tỉnh ủy viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn; Trưởng, Phó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên Tỉnh uỷ; Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các khoa của Trường Chính trị tỉnh; Ban Giám hiệu Trường đại học Quảng Bình; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước hạng I, Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước hạng II của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn; các đồng chí Ủy viên Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh; nguyên Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; nguyên Vụ trưởng các cơ quan Trung ương nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các ban và Văn phòng Tỉnh ủy, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

b. Nội dung:

Quán triệt nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (được cụ thể hóa thành 6 chuyên đề nêu trên).

c. Tài liệu:

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.   

d. Thời gian: Trong 2 ngày, 29 - 30-12-2015.

e. Giảng viên:

Thường trực Tỉnh ủy đã có Thông báo phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu các chuyên đề.

2. Lớp cán bộ chủ chốt do Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức

a. Thành phần

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và tương đương cấp huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố; báo cáo viên huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc; cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn (nơi nào có điều kiện có thể mở rộng đến Thường vụ Đảng uỷ xã, phường, thị trấn); Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề; Giám đốc, Bí thư chi bộ các Trung tâm giáo dục, dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đồng chí nguyên là cấp ủy viên các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố. Các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Trưởng, Phó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ ở trên địa bàn; nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước hạng I và Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước hạng II của tỉnh và Trung ương; nguyên là cán bộ từ Vụ Trưởng, Phó Vụ trưởng các cơ quan Trung ương và sĩ quan có cấp hàm từ Thượng tá trở lên nghỉ hưu trên địa bàn.

Các đồng chí chuyên viên các ban và Văn phòng các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

b. Nội dung:

- Quán triệt Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ cấp mình.

c. Tài liệu:

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ cấp mình.       

d.  Thời gian: 1,5 ngày, kết thúc  trước 15-1-2016.

e. Giảng viên:

Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phân công đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã dự lớp nghiên cứu, quán triệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tại tỉnh.

3. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt ở các tổ chức cơ sở đảng

Sau lớp ở huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và nghị quyết đại hội cấp cơ sở. Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết ở cơ sở cần chỉ đạo tổ chức thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai ra diện rộng. Tùy đặc điểm mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng để lựa chọn các hình thức tổ chức lớp học phù hợp.

a. Thành phần:

Toàn thể đảng viên, Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội không phải là đảng viên.

b. Nội dung:

(1)- Quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, được sắp xếp thành 6 chuyên đề (theo tài liệu nghiên cứu quán triệt do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn).

(2)- Quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, các đảng bộ trực thuộc và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình.

c. Tài liệu:

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

d. Thời gian: 1,5 ngày, kết thúc trước ngày 28-2-2016.

e. Giảng viên:

Các đồng chí trong Thường trực cấp ủy đã dự lớp nghiên cứu, quán triệt do Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức.

4- Tuyên truyền quán triệt trong nhân dân

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội có kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Tài liệu sử dụng: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Cấp ủy đảng các cấp, trước hết là đồng chí Bí thư trực tiếp chỉ đạo đợt học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức thực hiện, kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt, uốn nắn chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt, bảo đảm cho đợt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng thiết thực ở các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2- Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh rà soát, nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chương trình trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng chính quyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Giao các ban và Văn phòng Tỉnh ủy rà soát, nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chương trình trọng tâm, trọng điểm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức lớp nghiên cứu, quán triệt cho các giảng viên Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Trường đại học Quảng Bình, giáo viên giảng dạy bộ môn chính trị Trường cao đẳng nghề, các trường trung học chuyên nghiệp và giáo viên giảng dạy giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có trách nhiệm biên soạn tài liệu học tập những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để phục vụ nghiên cứu, quán triệt cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trường Chính trị tỉnh có kế hoạch nghiên cứu, biên soạn tài liệu giới thiệu trong các lớp do Trường tổ chức.

5- Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, các tổ chức chính tri - xã hội có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến từng hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân.

6- Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ, Tạp chí Nhật Lệ có kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên mục tìm hiểu Nghị quyết Đại hội, lựa chọn các chủ đề thích hợp, sử dụng nhiều hình thức, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết và những kinh nghiệm hay, những điển hình tốt của các tổ chức đảng, đoàn thể trong việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và đại hội đảng bộ các cấp.

Văn phòng và các ban của Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Hoàng Đăng Quang