.

Đảng bộ xã Hóa Phúc (Minh Hóa): Gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

Thứ Năm, 10/12/2015, 08:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, đời sống của người dân xã Hóa Phúc (Minh Hóa) ngày càng được nâng cao cả tinh thần lẫn vật chất; văn hóa xã hội phát triển đồng bộ, cơ sở hạ tầng được xây dựng khá khang trang; tình hình chính trị-xã hội được giữ vững, quốc phòng-an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng. Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ xã Hóa Phúc đã có nhiều nỗ lực, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế.

Đảng bộ xã Hóa Phúc có 70 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ. Mặc dù số dân và đảng viên ít nhất so với các địa phương trong huyện, nhưng kết quả của Đảng bộ và nhân dân Hóa Phúc đạt được trong những năm qua là rất đáng ghi nhận công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Hóa Phúc đã triển khai nhiều đợt sinh hoạt; tạo sự thống nhất, nhất trí cao trong Đảng, hệ thống chính trị và trong nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã nhận thức đúng đắn và đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị từ đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng với các hình thức phong phú, tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức lẫn hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được gắn kết với các nhiệm vụ chính trị, tạo nên nhiều kết quả tích cực trong các phong trào thi đua, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế.

Trồng rừng đang là hướng đi giúp nhiều gia đình ở Hóa Phúc vươn lên làm giàu.
Trồng rừng đang là hướng đi giúp nhiều gia đình ở Hóa Phúc vươn lên làm giàu.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hóa Phúc đã triển khai đồng bộ đến tất cả đảng viên, các ban ngành đoàn thể; tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Sau khi kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, lời nói đi đôi với việc làm, trách nhiệm của người đứng đầu từng bước được nâng cao, những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên đã được ngăn chặn kịp thời.

Những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng ở Hóa Phúc tiếp tục được xây dựng củng cố, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, công tác cán bộ có chuyển biến. Bộ máy cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể được sắp xếp, kiện toàn bảo đảm hợp lý về số lượng và chất lượng. Đội ngũ đảng viên phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ chỉ có 57 đảng viên với 4 chi bộ thì đến nay đã có trên 70 đảng viên và 5 chi bộ trực thuộc. Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, tổ chức kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng kịp thời và khách quan, đúng nguyên tắc. Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng phòng ngừa, giáo dục trong cán bộ, đảng viên.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng nên năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã vùng cao Hóa Phúc được nâng lên, nhất là đã phát huy được vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi diện tích cây trồng năng suất thấp kém hiệu quả sang trồng loại cây mới có hiệu quả kinh tế cao như cây lạc, đậu xanh. Đồng thời, tận dụng lợi thế của địa phương về quỹ đất để phát triển kinh tế rừng và trồng cây nguyên liệu, đưa lại hiệu quả kinh tế cho các hộ gia đình, nâng cao đời sống của nhân dân.

Từ năm 2010 đến năm 2015, toàn xã đã trồng được trên 200 ha rừng kinh tế, cây nguyên liệu, vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng trong năm 2014, xã đã khai thác gỗ rừng trồng với diện tích 20ha, thu nhập ước khoảng hơn 800 triệu đồng; bảo vệ được 1.782 ha rừng, khoanh nuôi 1.793 ha rừng tự nhiên. Việc chăn nuôi được quan tâm và chú trọng, chất lượng tổng đàn được nâng lên, đặc biệt là đàn lợn và gia cầm; đàn bò từng bước được thay thế bằng các giống bò lai. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã phát triển mạnh, có sự thay đổi rõ rệt, góp phần vào phục vụ dân sinh, kinh tế trên địa bàn xã.

Ông Đinh Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Hóa Phúc cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trên lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ sẽ chú trọng lãnh đạo công tác khai hoang để tăng diện tích, phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đưa cây lạc và cây đậu xanh thành cây chủ lực trong sản xuất.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác khoanh nuôi và bảo vệ rừng, tiếp tục phát huy thế mạnh về trồng rừng, trồng cây nguyên liệu và các loại cây bản địa; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xác định đây là khâu đột phá để phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2015-2020 và cho những năm tiếp theo; đẩy mạnh mục tiêu, chương trình xóa đói giảm nghèo, chú trọng nâng cao năng lực cho cộng đồng, giải quyết việc làm, phấn đấu đến năm 2020 hộ nghèo còn lại 5%, xã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới...

Xuân Vương