.

Báo Quảng Bình: Tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 07/12/2015, 08:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Báo Quảng Bình luôn tích cực tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM). Công tác tuyên truyền trên mặt báo đã góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; nâng cao chất lượng điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh về xây dựng nông thôn mới...

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM, ngay sau khi Quảng Bình bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, đồng thời cũng là một thành viên trong Ban chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM tỉnh, Báo Quảng Bình đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về chương trình theo từng thời điểm, nhiệm vụ cụ thể.

Những bài viết tuyên truyền về xây dựng NTM trên Báo Quảng Bình kịp thời đến tay bạn đọc.
Những bài viết tuyên truyền về xây dựng NTM trên Báo Quảng Bình kịp thời đến tay bạn đọc.

Đặc biệt, kể từ khi Tỉnh uỷ có Nghị quyết 04 về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và UBND tỉnh chính thức phát động phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" (vào tháng 10-2011) thì Báo Quảng Bình cũng đã triển khai mở chuyên mục "Chung  sức xây dựng nông thôn mới" và duy trì đều đặn cho tới nay...

Để duy trì thường xuyên và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về Chương trình MTQGXDNTM, đặc biệt là bám sát vào chức năng giám sát và phản biện xã hội của báo chí, Ban biên tập Báo Quảng Bình đã phân công phóng viên trực tiếp đảm nhận việc theo dõi, thực hiện thường xuyên chuyên mục xây dựng NTM trên Báo Quảng Bình.

Cùng với đó, Ban Biên tập đã chỉ đạo toàn bộ các phóng viên trong cơ quan, đặc biệt là đối với những phóng viên được phân công phụ trách địa bàn huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành...  tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về xây dựng NTM. Nhờ đó, nội dung, chất lượng tuyên truyền trên Báo Quảng Bình ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn, cập nhật, chuyển tải kịp thời nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, tỉnh về xây dựng NTM.

Từ năm 2011 đến nay, công tác tuyên truyền đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương như: Quyết định của Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQGXDNTM; Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM... Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, đội ngũ phóng viên luôn bám sát thực tiễn cuộc sống và đặc thù ở mỗi một địa phương, vùng miền, có sự linh hoạt, đổi mới tuỳ theo từng thời điểm, nhiệm vụ cụ thể.

Chẳng hạn như: đối với thời điểm toàn tỉnh vừa mới bắt tay vào xây dựng NTM, Báo Quảng Bình chỉ đạo các phóng viên cần tập trung vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mỗi một tập thể, cán bộ, quần chúng hiểu rõ, hiểu đúng về nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình; đi sâu xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; biểu dương các tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng NTM

Hiệu quả tuyên truyền của Báo Quảng Bình trong quá trình thực hiện Chương trình MTQGXDNTM thời gian qua được thể hiện rõ nét nhất, đó là: Bám sát sự kiện, thông tin nhanh nhạy, nắm bắt đúng bản chất sự kiện, phân tích trúng vấn đề trọng tâm và định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận. Những năm qua, đã có rất nhiều bài viết được đăng tải trên Báo Quảng Bình thể hiện sự giám sát và phản biện xã hội rất cao, tạo sự đồng thuận và thu hút đông đảo công chúng quan tâm... 

Nhờ đó, vai trò, chức năng giám sát, phản biện của báo chí ngày càng được khẳng định và tạo niềm tin cho công chúng. Việc giám sát và phản biện xã hội của Báo Quảng Bình trong xây dựng nông thôn mới đã phần nào nêu bật được những thành tích và bài học kinh nghiệm quan trọng để từ đó nhân rộng mô hình trên khắp địa bàn tỉnh.

Nông dân xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch đẩy mạnh đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng.
Nông dân xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch đẩy mạnh đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng.

Với thời gian chưa nhiều, nhưng ở các xã điểm của tỉnh đã có chuyển biến rất tích cực trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chung sức chung lòng xây dựng NTM. Ở mỗi xã điểm, việc tập trung phát triển sản xuất, lồng ghép đào tạo nghề, tạo thêm việc làm, dồn điền đổi thửa để tổ chức lại sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đã được chú trọng. Nhiều hạng mục thiết yếu như giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hoá, chỉnh trang khu dân cư..., góp phần tạo nên diện mạo mới cho các địa phương. 

Không chỉ tuyên truyền về các mặt tích cực của chương trình, trong quá trình tác nghiệp, phóng viên Báo Quảng Bình đã có nhiều bài viết chỉ rõ những hạn chế, sai phạm tại một số địa phương, cơ sở. Những hạn chế chủ yếu có thể kể đến là chạy đua về tiến độ; đầu tư xây dựng NTM, còn nặng về xây dựng hạ tầng, chưa chú trọng đầu tư phát triển sản xuất. Tại một số địa phương, do cách hiểu chưa thấu đáo nên quá trình xây dựng NTM đã vô tình biến chương trình thành "bê tông hóa nông thôn", ảnh hưởng đến nét đẹp của làng quê, phá vỡ cảnh quan, nét đẹp truyền thống.

Ngoài ra, Báo Quảng Bình còn đi sâu phân tích, phê phán những địa phương chậm đổi mới tư duy và cách làm, vẫn còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại dẫn đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chương trình XDNTM chậm có chuyển biến...

Văn Minh