.
Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2015):

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Thứ Ba, 13/10/2015, 10:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Gắn liền với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác dân vận có bề dày truyền thống trong lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng, của dân tộc. Trong suốt 85 năm qua, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng, trải qua các thời kỳ, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình luôn chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, nhằm khơi dậy sức dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. So với các ban tham mưu của Đảng, Ban Dân vận Tỉnh ủy được thành lập muộn hơn, nhưng trong giai đoạn chưa có cơ quan chuyên trách, cấp ủy đã phân công các đồng chí cấp ủy viên có uy tín, kinh nghiệm phụ trách công tác dân vận.

Sau khi Ban Dân vận Tỉnh ủy được thành lập, hệ thống tổ chức của ngành Dân vận tỉnh nhà nhanh chóng được tăng cường, phát triển xuống tận cơ sở; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác ngày một nâng cao; vai trò, vị thế của Ngành từng bước được khẳng định.

Trong những năm kháng chiến, ngành Dân vận tỉnh nhà vinh dự và tự hào vì đã đóng góp phần mình viết nên truyền thống vẻ vang của “Quảng Bình quật khởi”, “Quảng Bình Hai giỏi”, đồng thời góp phần làm phong phú thêm những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn trong lịch sử ngành Dân vận cả nước. Đó là các vấn đề về vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong cách mạng mà Quảng Bình là tỉnh khởi phát của chân lý: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; về việc xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào hành động cách mạng; về bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân...

Thời kỳ đổi mới, truyền thống vẻ vang đó đã được đội ngũ những người làm công tác dân vận cấp ủy trong tỉnh tiếp tục phát huy, thể hiện rõ hơn ở sự trưởng thành, tiến bộ trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được cấp ủy giao; có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Hệ thống dân vận trong tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo, tạo chuyển biến mới trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí có ý nghĩa chiến lược của công tác dân vận trong tình hình mới. Tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Nhất là việc tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quy định về giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể; gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng,...

Nhiều đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng và triển khai các đề án, nội dung, giải pháp nhằm đổi mới công tác dân vận. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW với 19 nội dung mới, mang tính đột phá về công tác dân vận; ban hành Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước đối thoại với nhân dân; tham mưu chỉ đạo tăng cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

Ban dân vận các huyện, thị, thành ủy, khối dân vận cơ sở đã tích cực, chủ động tham cho cấp ủy ban hành các đề án cụ thể về đổi mới công tác dân vận, phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Nổi bật, như các đề án về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cơ sở với nhân dân (Đồng Hới, Tuyên Hoá); tăng cường công tác dân vận chính quyền (Lệ Thủy, Đồng Hới); công tác dân vận hướng đến “3 chi” (Bố Trạch); phân công cán bộ cấp huyện về sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội cơ sở (Minh Hoá, Tuyên Hoá, Bố Trạch, Quảng Ninh); xây dựng mô hình tổ dân vận cơ sở (Đồng Hới, Bố Trạch, Ba Đồn, Quảng Trạch, Minh Hoá),..

Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Kim Thủy (Lệ Thủy). Ảnh: P.V
Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Kim Thủy (Lệ Thủy). Ảnh: P.V

Nhờ đó, công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ngày càng đổi mới gắn với công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, công tác dân vận chính quyền, các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến, trong đó đột phá là đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng vì dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Mặt trận, các đoàn thể tập trung hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên. Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Ngành Dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham mưu cho cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác, góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung vào các giải pháp thực sự “khoa học”, “nghệ thuật” và “khéo léo” trong vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới,...đạt nhiều kết quả quan trọng.

Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Dân vận cấp ủy các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, Ban chỉ đạo các cấp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, ban, ngành, đơn vị tiếp tục cụ thể hoá để thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa việc thực hiện dân chủ đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Ngành cũng đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo. Đời sống của đồng bào, tình hình an ninh chính trị ở vùng miền núi, vùng có đồng bào có đạo ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

Những nỗ lực phấn đấu của hệ thống dân vận cấp ủy các cấp thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với những kết quả đã đạt được, ngành Dân vận tỉnh nhà vinh dự và tự hào được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của cấp ủy mà trực tiếp là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; sự phối hợp công tác đầy hiệu quả của các ban Đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Đồng thời, là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao đạo đức cách mạng, hy sinh vì sự nghiệp chung, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước đang tiếp tục được đẩy mạnh trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thử thách đan xen. Công tác xây dựng Đảng hiện nay đang đặt ra cho công tác dân vận của cấp ủy những yêu cầu, nhiệm vụ mới ngày càng cao hơn. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, ngành Dân vận cấp ủy các cấp trong tỉnh cần tập trung tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân, vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác dân vận đối với sự nghiệp cách mạng; từ đó không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác dân vận. Quán triệt quan điểm công tác dân vận là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các cấp, các ngành và của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, cấp ủy đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

Trước những yêu cầu mới, các hình thức tập hợp nhân dân phải thực sự “phong phú, đa dạng, khoa học, hiệu quả”, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền, tạo động lực quan trọng thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là, tham mưu xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các đề án đổi mới công tác dân vận; đồng thời, tích cực, chủ động hướng dẫn hệ thống chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25- NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quy định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể, về Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước đối thoại với nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang. Kịp thời xây dựng các đề án đổi mới công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tất cả vì nhân dân phục vụ. Từng bước nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, các hội quần chúng theo hướng thực chất hơn.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác. Tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, xây dựng đề án, tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cụ thể, phù hợp để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần cổ vũ, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Trong đó, cần tập trung vào việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Chú ý các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn, những vấn đề mà người dân quan tâm hoặc liên quan trực tiếp đến lợi ích chính đáng của họ; động viên nhân dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hạ tầng thiết yếu; xây dựng văn minh đô thị; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Quan tâm lãnh đạo, khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 50% số xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Bốn là, tăng cường việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là ở cơ sở và trong các loại hình doanh nghiệp, chú trọng hơn vào khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, người lao động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Kịp thời tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các cấp sau đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Đối với các lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, hệ thống dân vận cấp ủy các cấp cần tiếp tục nghiên cứu thực tiễn, tăng cường cán bộ về cơ sở bám, nắm địa bàn, nhất là những nơi còn khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên. Ngành Dân vận phải thực sự chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc tham mưu, phối hợp nhằm củng cố hệ thống chính trị ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo; quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cốt cán trong tôn giáo, nhằm làm nòng cốt trong công tác vận động đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo.

Năm là, tình hình mới đang đòi hỏi công tác dân vận của Đảng phải không ngừng đổi mới và nâng cao vai trò, vị thế trong đời sống xã hội. Để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ, ngành Dân vận cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhằm góp phần tích cực hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Chủ động hơn nữa trong công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ theo Quy định của Ban Bí thư và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trước mắt, sớm ổn định, củng cố, kiện toàn tổ chức sau đại hội Đảng các cấp. Rà soát, bổ sung quy chế, quy định, chương trình công tác của Ban Dân vận các cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, thu hút cán bộ làm công tác dân vận.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, gương mẫu, tâm huyết, tận tụy với công việc, thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, sâu sát cơ sở để nắm chắc tình hình nhân dân; luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới.

Chúng ta tiến hành kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng đúng vào thời điểm sắp khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI- Đại hội tiếp tục đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở ra thời kỳ mới trong tiến trình phát triển đi lên của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Với tinh thần “Tích cực-chủ động-sáng tạo”, đội ngũ những người làm công tác dân vận cấp ủy các cấp trong tỉnh quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, đặc biệt là năng lực tham mưu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy