.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, đóng góp hết sức mình vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà "*"

Thứ Sáu, 07/08/2015, 07:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (ngày 6-8-2015).

>> Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,    
Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, tôi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng về dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khoẻ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng bộ Khối qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu khách mời và 180 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội. Chúc Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở, đồng thời khẩn trương chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình nội dung Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến cụ thể. Tại đại hội này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đại biểu của Đại hội đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thực hiện thật tốt các nội dung Đại hội đã đề ra.

Thưa Đại hội,

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có vị trí quan trọng, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Vì vậy, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Năm năm qua, chúng ta tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Ở trong nước, trong tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân và sự phát triển của tỉnh.

Song, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành của chính quyền, sự tham mưu tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm rất cao của các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ to lớn của Trung ương, tỉnh ta đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng khá; hướng phát triển đi lên của tỉnh ngày càng rõ nét; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư nâng cấp và ngày càng phát huy tốt hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện đáng kể. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ; hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; dân chủ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy; vai trò của Mặt trận, đoàn thể tiếp tục được khẳng định. Những thành tựu đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu rất cao của Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta, của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh, trong đó có sự đóng góp to lớn của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.  

Tôi đồng tình cao với những kết quả của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ mà Báo cáo chính trị đã trình bày. Trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện của Đảng bộ và của từng cơ quan, đơn vị; đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Là Đảng bộ lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan của hệ thống chính trị tỉnh, phần lớn đảng viên của Đảng bộ được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Trong đó, có nhiều đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh nên Đảng bộ Khối là Đảng bộ có tiềm năng trí tuệ cao, có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực tham mưu và tổ thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy. Do đó đã góp phần hết sức quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở quán triệt phương châm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ Khối đã quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hầu hết các tổ chức đảng trong Đảng bộ đều phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp uỷ tiếp tục có nhiều đổi mới; tập trung vào những mặt trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm, với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, như: tổ chức Hội thi truyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chuyên đề "Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh"... tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ; tiếp thêm những năng lực tinh thần mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Đảng bộ đã chú trọng đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đạt kết quả bước đầu quan trọng; đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong công tác, học tập, lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm thực hiện tốt, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là một trong số ít những đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển Đảng hằng năm. Công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể trong Đảng bộ từng bước được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp uỷ cơ sở đã có sự đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Có thể khẳng định rằng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 trong điều kiện có những khó khăn, thách thức, song Đảng bộ đã nỗ lực, phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó, có những mặt, những lĩnh vực tiến bộ hơn trước. Với những kết quả đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn lại, nhiệm kỳ qua, trong lãnh đạo của Đảng bộ Khối có mặt còn hạn chế. Tôi đồng tình với những khuyết điểm, hạn chế mà Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu, trong đó cần nhấn mạnh là: Vai trò hạt nhân chính trị của một số tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có mặt còn mờ nhạt; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác tham mưu, đề xuất ở một số ngành thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị còn chậm.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đi vào chiều sâu; việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, kịp thời, chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi chưa tốt; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, một số cán bộ, đảng viên chưa được phát huy, cá biệt có nơi còn để nảy sinh hiện tượng độc đoán, chuyên quyền, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất chưa cao; một số đơn vị mất đoàn kết nội bộ kéo dài nhưng chậm được khắc phục.

Tinh thần trách nhiệm trong công việc của một số đảng viên, cán bộ, công chức chưa cao,  còn có biểu hiện "cơm vua ngày trời" làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; còn biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Công tác tự kiểm tra, giám sát của một số tổ chức cơ sở đảng thực hiện chưa tốt. Mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi, trong từng công việc cụ thể chưa thật đồng bộ. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tuy có chuyển biến, nhưng chưa thật mạnh mẽ. Hoạt động của các đoàn thể trong Khối còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao...

Tất cả những hạn chế nêu trên không những làm ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo Đảng bộ Khối mà còn ảnh hướng rất lớn đối với phong trào chung của cả tỉnh. Vì vậy, Đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, nghiêm túc các khuyết điểm, hạn chế, tìm ra được nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó có giải pháp sớm khắc phục, sửa chữa, tạo bước chuyển biến bứt phá để vươn lên trong nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Thưa Đại hội,

Năm năm tới là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Quán triệt tư tưởng và quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Báo cáo chính trị trình Đại hội của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã xác định quyết tâm chính trị của Đảng bộ trong 5 năm tới là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới; tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững".

Quyết tâm đó là phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của đất nước nói chung và của tỉnh ta nói riêng; đồng thời, Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã đề ra được phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ khá cụ thể, đặc biệt là xác định được ba đột phá phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng bộ. 

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ với quyết tâm lớn mà Báo cáo chính trị đã nêu, tôi xin lưu ý thêm một số vấn đề sau đây để Đảng bộ thảo luận:

Thứ nhất, về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, như đã nói ở trước, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có vị trí quan trọng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Do đó, Đảng bộ Khối phải xác định việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng chính là thực hiện mục tiêu của Đảng bộ, của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối và ngược lại, mục tiêu của Đảng bộ, của các tổ chức cơ sở đảng trong khối phải nhằm hướng đến việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chung của tỉnh.

Vì vậy, Đảng bộ cần xác định nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới là tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tới đây sẽ đề ra.

Cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng về yêu cầu khách quan và tính cấp bách trong công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ đột phá quan trọng nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, động viên mọi tiềm năng to lớn cho quá trình xây dựng và phát triển. Trước hết, cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính còn gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản và thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có kiến thức, năng lực thực tiễn, có phẩm chất tốt và năng lực thực thi công vụ, công tâm, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà và phục vụ nhân dân. Phải xây dựng và phát triển văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc thật sự chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

Thứ hai, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xem đây là vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục, quán triệt nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thật cụ thể, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối để có biện pháp xử lý kịp thời, nhất là những vấn đề mới phát sinh. Phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng.

Để Đảng bộ Khối thực sự vững mạnh, cần phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở đảng trong Khối; thường xuyên chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức của Đảng; nhất là tăng cường tự phê bình và phê bình, chống tư tưởng "dĩ hoà vi quý", nể nang, né tránh hoặc độc đoán chuyên quyền; tăng cường xây dựng đoàn kết thống nhất cao trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu đi đầu trong đấu tranh với các biểu hiện cơ hội về chính trị; phê phán thái độ thụ động, trông chờ, ỷ lại; khắc phục tình trạng giảm sút về ý chí chiến đấu, biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống; thực hành dân chủ trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Coi trọng công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ lãng phí, quan liêu, tham nhũng.

Mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cũng phải nhìn nhận lại mình, xem điểm nào còn hạn chế, thiếu sót để có giải pháp điều chỉnh, khắc phục. Song song với đó, cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tạo ra phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trong từng cơ quan, đơn vị.

Phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan chức năng để tập trung làm tốt công tác tổ chức và cán bộ; giải quyết có hiệu quả công tác cán bộ ở những nơi mất đoàn kết nội bộ; đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đảng viên, giáo dục rèn luyện đảng viên, chú trọng chất lượng phát triển đảng viên mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các cấp vừa bảo đảm  tính toàn diện, đồng thời, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; quan tâm công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn; chú trọng đổi mới xây dựng nghị quyết, trong đó cần tập trung nghiên cứu lựa chọn các giải pháp thật sự khả thi để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

Thứ ba, cùng các nhiệm vụ trên, Đảng bộ cần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn nhiệm vụ quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế-xã hội trong từng bước và trong từng quy hoạch, kế hoạch phát triển.

Phải làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc, đầy đủ âm mưu “diễn biến hòa bình” và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước. Ngoài việc tập trung xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị vững mạnh, cần tuân thủ và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các phương án đấu tranh phòng ngừa, xử lý kiên quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự.

Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; làm tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị, nhất là đơn, thư kéo dài. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chủ động giải quyết tốt các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thưa Đại hội,

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần này sẽ đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ rất nặng nề. Vì vậy, cùng với các nội dung nói trên, Đại hội có trách nhiệm xem xét kỹ lưỡng, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới bảo đảm tiêu chuẩn, đủ số lượng, cơ cấu theo đúng Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đặc biệt, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần này phải thực sự là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng đổi mới, có kiến thức, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức tốt; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, không tham nhũng và cương quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, có uy tín và khả năng quy tụ đoàn kết; đồng thời phấn đấu đạt tỷ lệ quy định về cán bộ trẻ và nữ, với cơ cấu hợp lý để thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ.

Đồng thời, Đại hội cũng có trách nhiệm lớn trong việc lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ để tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII sẽ là cột mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi Đại biểu Đại hội, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII sẽ là nghị quyết thể hiện ý chí và quyết tâm chính trị cao; động viên, tập hợp toàn Đảng bộ, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, thực sự là Đảng bộ trí tuệ, đóng góp hết sức mình vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Với niềm tin tưởng đó, một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chúc Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII thành công tốt đẹp, chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều tiến bộ.

Xin trân trọng cảm ơn.

------------------------------------------------------------

"*" Đầu đề do Tòa soạn rút trong bài phát biểu.