.

Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp

Thứ Bảy, 15/08/2015, 08:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Với 68 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, trong đó có 27 đảng bộ và 41 chi bộ cơ sở, với gần 3.400 đảng viên, từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp luôn coi trọng việc sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Từ buổi đầu thành lập đến nay, trải qua nhiều khó khăn, thách thức, các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vẫn tiếp tục phát huy vị trí, vai trò và thực hiện khá tốt chức năng của mình, thực sự là nền tảng, là hạt nhân chính trị. Từ đó, bảo đảm cho đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tổ chức thực hiện có hiệu quả ở các doanh nghiệp và lãnh đạo xây dựng các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quốc phòng - an ninh theo đúng với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chính điều đó cùng sự phấn đấu, nỗ lực vươn lên của bản thân doanh nghiệp nên hầu hết các doanh nghiệp thuộc tất cả các loại hình đều có sự phát triển trên nhiều mặt: sản xuất kinh doanh ổn định, từng bước mở rộng ngành nghề theo hướng tổng hợp; năng lực sản xuất, kinh doanh (SXKD) ngày càng tăng lên, trình độ quản lý tiến bộ hơn trước; doanh thu, nộp ngân sách cho Nhà nước năm sau cao hơn năm trước; việc làm ổn định, đời sống của người lao động từng bước được cải thiện, các chế độ chính sách cơ bản được thực hiện tốt; công tác quốc phòng-an ninh được giữ vững, nội bộ doanh nghiệp ổn định...

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã triển khai các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kịp thời, có chất lượng cho cán bộ, đảng viên, CNLĐ để phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đã có nhiều cố gắng đi sâu, đi sát quần chúng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của CNLĐ, từ đó có những kiến nghị kịp thời để các cơ quan chuyên môn giải quyết nhanh chóng.

Từ những việc làm cụ thể đó đã nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Sau khi chuyển đổi doanh nghiệp, một số cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo và cùng với cơ quan chuyên môn sắp xếp lại tổ chức bộ máy để phù hợp với tình hình mới; quan tâm lãnh đạo xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và trình độ các mặt cho đội ngũ cán bộ, người lao động có nhiều chuyển biến.

Những năm qua, các cấp ủy cơ sở đã quan tâm, tăng cường công tác quần chúng, tạo được chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn thể cũng như tổ chức các phong trào hoạt động; Quy chế dân chủ cơ sở được tiếp tục triển khai thực hiện và có nhiều tiến bộ, tạo được không khí dân chủ, phát huy được trách nhiệm của mỗi tổ chức, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp. Nhiều cấp uỷ, chuyên môn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để các đoàn thể tổ chức các phong trào. Chất lượng hoạt động của các đoàn thể vì thế mà ngày càng được nâng cao.

Nhìn chung, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Từ đó, đề ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Các cấp uỷ đã quan tâm công tác xây dựng, sắp xếp lại và kiện toàn tổ chức đảng ở doanh nghiệp; quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú. Nhiều năm qua, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có chuyển biến tốt. Tỷ lệ đảng viên trẻ, đảng viên nữ, đảng viên có trình độ cao ngày càng tăng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng có sự quan tâm đúng mức.

Tuy nhiên, việc phát huy vị trí vai trò của TCCSĐ trong các doanh nghiệp cũng còn không ít khó khăn, vướng mắc và cả những hạn chế, yếu kém như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở nhiều nơi vẫn mang tính hình thức, thiếu linh động so với điều kiện đặc thù của doanh nghiệp; việc nắm bắt và giải quyết diễn biến tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và CNLĐ còn thiếu kịp thời, do đó có một vài đơn vị nội bộ còn thiếu đoàn kết, trình trạng đơn thư khiếu nại vẫn còn xẩy ra.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn gặp khó khăn, thiếu thống nhất, thể hiện trong việc ra nghị quyết của cấp ủy và chiến lược, kế hoạch SXKD của chuyên môn có nơi, có lĩnh vực còn vênh nhau. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ quản lý doanh nghiệp ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Một số cấp uỷ còn lúng túng trong đổi mới nội dung sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ và phương thức lãnh đạo của cấp uỷ; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, theo đúng quy định về chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp...

Trong thời gian tới, để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của TCCSĐ cho cán bộ, đảng viên và CNLĐ trong toàn khối, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp theo các quy định của Ban Bí thư, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tiếp tục tập trung lãnh đạo và chủ động tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả SXKD; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động.

Hàng năm, các đảng ủy, chi ủy cơ sở  xây dựng và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác khác ở doanh nghiệp; trong quá trình lãnh đạo của cấp ủy  chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển SXKD với nhiệm vụ xây dựng Đảng và chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp sẽ chú trọng tổ chức các đợt học tập, quán triệt các quy định, chủ trương, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; triển khai sâu rộng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Song song với đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Các TCCSĐ sẽ tăng cường lãnh đạo đoàn thể quần chúng, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy ở cơ sở, trước hết là việc ra nghị quyết của đảng bộ, chi bộ; tập trung nâng cao chất lượng chi bộ và đảng viên.

Tin tưởng rằng, nhiệm kỳ tới, các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp sẽ nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, từ đó, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyễn Hữu Đức,
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp