.

Tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết

Thứ Sáu, 07/08/2015, 11:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn huyện Lệ Thủy đã thành công tốt đẹp, bảo đảm các nội dung, yêu cầu Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị đề ra, tạo được dấu ấn đậm nét trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đại hội Đảng các cấp lần này đánh dấu một bước trưởng thành của các đảng bộ, thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, huy động được trí tuệ, sự đóng góp của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, cơ sở.

>> Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới

Chợ Tréo-Trung tâm thương mại lớn của huyện Lệ Thủy.
Chợ Tréo-Trung tâm thương mại lớn của huyện Lệ Thủy.

Một trong những nội dung quan trọng của đại hội Đảng các cấp lần này là đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2010 -2015, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm làm cơ sở quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho chặng đường 5 năm tới.

Điểm nổi bật trong Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn trong huyện Lệ Thủy lần này là xác định mục tiêu tổng quát phấn đấu thực hiện trong 5 năm tới, đó là: Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, ngoài 3 xã (Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy) đã đạt chuẩn nông thôn mới và xác định mục tiêu nhiệm kỳ tới là “quyết tâm giữ vững và phát triển xã nông thôn mới”, đã có 17 đảng bộ xã đề ra mục tiêu phấn đấu là “xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Riêng Đảng bộ thị trấn Kiến Giang đề ra mục tiêu “đưa thị trấn Kiến Giang trở thành đô thị loại 4 trước năm 2020”. Đây là một bước cụ thể hóa mục tiêu mà huyện Lệ Thủy phấn đấu trong 5 năm tới-được xác định trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới”. Điều đó đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của toàn thể đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện.

Để biến quyết tâm chính trị trở thành hiện thực trong cuộc sống, vấn đề mấu chốt có ý nghĩa quyết định là việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội bằng các chương trình hành động cụ thể. Do đó, sau đại hội, các cấp ủy đảng cần kịp thời xây dựng các chương trình trọng điểm phù hợp để triển khai thực hiện. Từ thực tiễn triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ qua, xin nêu một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng các chương trình trọng điểm nhằm đạt được hiệu quả cao.

Thứ nhất là: Việc lựa chọn xây dựng các chương trình trọng điểm phải trên cơ sở khoa học, sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Căn cứ vào tiềm năng, thế mạnh của từng xã, thị trấn, từng vùng miền để xác định đúng và trúng những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, tạo sự đột phá hoặc cũng có thể chọn những vấn đề đang là khâu yếu, khâu khó để tập trung lãnh đạo, tránh việc xây dựng chương trình dàn trải chung chung, chạy theo số lượng theo kiểu huyện có thì xã có, xã này có thì xã khác có.

Để giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trong cuộc sống thì trong mỗi chương trình phải xác định rõ nguồn lực, lộ trình thực hiện từng năm, từng quý... và các giải pháp cụ thể, có tính khả thi tránh tình trạng chung chung hoặc duy ý chí... Việc xây dựng các chương trình sát đúng “ý Đảng hợp với lòng dân” sẽ tác động tích cực đến công tác tư tưởng tổ chức của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, nó sẽ nhanh chóng được đón nhận và “bén rễ” trở thành phong trào hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai là: Cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chương trình trọng điểm đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những nội dung liên quan đến các chủ trương, chính sách mà người dân trực tiếp thực hiện, bởi nhân dân là người chịu tác động, cũng là người quyết định đến hiệu quả của việc thực hiện chương trình.

Phải chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng: Có thể thông qua các phiên họp chi bộ, mặt trận khu dân cư, trên hệ thống truyền thông, tuyên truyền miệng, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ... để các chủ trương thật sự “thấm” và “ngấm” vào trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại”.

Thứ ba là: Phải phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các ngành chức năng chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện chương trình. Các đơn vị, cá nhân được phân công phụ trách phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho người dân, hạn chế các thủ tục rườm rà gây khó khăn cho người dân.

Thứ tư là: Các cấp ủy đảng, chính quyền phải thường xuyên chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Hàng năm, cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình trọng điểm nhằm kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chương trình. Định kỳ có sơ kết đánh giá sát đúng tình hình, chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan trong công tác chỉ đạo, điều hành; kịp thời đề ra biện pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế; phát hiện và xây dựng những cách làm hay, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao và sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặng Đại Tình
Ủy viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách cơ sở