.

Một số kinh nghiệm rút ra qua đại hội Đảng cấp cơ sở của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Thứ Sáu, 10/07/2015, 21:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đúng nội dung yêu cầu và tiến độ thời gian. Đến ngày 13-6-2015 có 68/68 TCCS đảng trong Đảng bộ hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có 67 TCCS đảng đại hội 4 nội dung, 1 TCCS đảng đại hội 3 nội dung; có 6 đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội đại biểu, 62 TCCS đảng đại hội đảng viên.

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hầu hết các cấp ủy cơ sở đã làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 từ nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH, dự thảo các báo cáo được tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong cán bộ đảng viên, cấp ủy viên. Đồng thời tổ chức các hội nghị để cán bộ, đảng viên góp ý tham gia dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV và góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH, định hướng số lượng, cơ cấu cấp ủy khóa mới của cấp mình.

Việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị được các TCCS đảng chuẩn bị khá bảo đảm về nội dung, bố cục, có dung lượng phù hợp theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCS đảng theo Quy định của Ban Bí thư để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010-2015, rút ra được nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, đã gắn với kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện đúng quy trình theo Hướng dẫn số 26- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch 22- KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy được các cấp ủy thực hiện chủ động trên cơ sở nguồn quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Tỉ lệ cấp ủy trẻ, nữ, cán bộ KHKT và cấp ủy viên tham gia lần đầu cơ bản đáp ứng theo quy định.

Được sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, do có sự chuẩn bị khá chu đáo, kỹ lưỡng, nên nhìn chung công tác bầu cử cấp uỷ, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV đều được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng nguyên tắc theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Về bầu cử cấp uỷ, tổng số ứng cử viên được niêm yết tại danh sách bầu cử là 452/377 đồng chí cấp ủy được bầu, đạt số dư bình quân 19,89% so với số lượng  cần bầu. Có 66/67 TCCS đảng bầu cử một lần đủ số lượng uỷ viên BCH, đúng dự kiến, với số phiếu tập trung cao. Nhìn chung chất lượng cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 được nâng lên về trình độ học vấn phổ thông, chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; tỷ lệ Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư là nữ tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Cấp ủy đổi mới đạt gần 1/3 số lượng cấp ủy mới, nhiều đơn vị bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định.

Trong số 377 đồng chí cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 95 đồng chí mới trúng cử, tham gia lần đầu đạt tỷ lệ (25,2%), tái cử 282 đồng chí (74,8%); có 54 đồng chí nữ (14,3 %). Về độ tuổi, tuổi đời bình quân đạt 45,4 tuổi, tăng so với nhiệm kỳ trước 1,4 tuổi. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: trung học chuyên nghiệp có 22 đồng chí (5,8%), cao đẳng có 3 đồng chí (0,8 %), đại học có 310 đồng chí (82,2%), thạc sỹ có 41 đồng chí (10,9%), tiến sỹ có 1 đồng chí (0,3% ); trình độ lý luận chính trị: trung cấp có 109 đồng chí (28,9%), cao cấp, cử nhân có 88 đồng chí (23,3%), tăng 3,5% so với nhiệm kỳ trước.

Đối với bầu cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã bầu 160 đại biểu chính thức và 69 đại biểu dự khuyết đại diện cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở dự đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ IV. 100% đại hội TCCS đảng đều bầu cử đủ số lượng đại biểu,  bảo đảm đúng quy định theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Tuy nhiên, trong đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là: Việc xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của một số đảng bộ, chi bộ còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Một số cấp ủy cơ sở thiếu tích cực, chủ động trong việc chuẩn bị các văn kiện đại hội; chưa nắm chắc hướng dẫn của cấp trên nên thực hiện quy trình công tác nhân sự cấp ủy còn lúng túng. Công tác tuyên truyền về đại hội thiếu chiều sâu, chưa thực sự tạo được các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng trong doanh nghiệp. Ý kiến tham gia góp ý của đảng viên vào các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên chưa nhiều. Việc nắm bắt thông tin, tình hình dư luận và diễn biến tư tưởng của đảng viên về một số vấn đề liên quan đến nhân sự, tình hình nội bộ ở một số cấp ủy chưa sát...

Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như nghiêm túc nhìn nhận những  hạn chế, tồn tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bô cơ sở như sau:

Thứ nhất, phải thực hiện tốt việc quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW, Quy chế bầu cử trong Đảng; các kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản của cấp trên về đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kịp thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội, thành lập các tiểu ban, bộ phận giúp việc đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể, đề cao trách nhiệm các đồng chí cấp uỷ viên; thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Thứ hai, các cấp ủy phải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo phải cụ thể, rõ ràng, khoa học, có tiến độ cụ thể cho từng nội dung, phần việc; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị đại hội; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận giúp việc trong quá trình chuẩn bị cho đến khi kết thúc đại hội.

Thứ ba, cấp ủy cấp trên phải nắm chắc tình hình cơ sở; kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người lao động quan tâm; những nơi nội bộ mất đoàn kết phải chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo sự thống nhất cao trước khi tổ chức đại hội. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của các tổ chỉ đạo, các ban tham mưu của Đảng ủy Khối.

Thứ tư, công tác chuẩn bị đại hội phải chu đáo, chặt chẽ từ khâu chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền - bảo đảm, nghi lễ, khánh tiết phù hợp với điều kiện và đặc điểm tình hình của đơn vị, tránh rập khuôn, máy móc. Báo cáo chính trị phải mang tính khái quát cao, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình doanh nghiệp; công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ và thực hiện đúng  các bước quy trình theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Thứ năm, vai trò điều hành của đoàn chủ tịch mang tính quyết định đến sự thành công của đại hội, vì vậy cần nắm vững yêu cầu, nội dung, nguyên tắc thủ tục tiến hành đại hội, nhất là Quy chế bầu cử trong Đảng và trình tự, thủ tục bầu cử; xây dựng chương trình, kịch bản điều hành chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong đoàn chủ tịch và phải có sự chuẩn bị nội dung điều hành bằng văn bản. Trong quá trình điều hành đại hội phải linh hoạt, chủ động khéo léo xử lý các tình huống phát sinh; phân bổ thời gian hợp lý cho từng nội dung; giữ vững các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đang tập trung chỉ đạo các TCCS đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả đại hội đến tận cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong các đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đưa nghị quyết của đại hội đi vào cuộc sống; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.                                                  

Lê Công Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.