.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020:

Đảng bộ Quân sự tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Bảy, 11/07/2015, 17:49 [GMT+7]
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh cho LLVT tỉnh, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Ảnh: Hoàng Cuối
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh cho LLVT tỉnh, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Ảnh: Hoàng Cuối

(QBĐT) - Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 28 về  “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đây là nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng, thể hiện sâu sắc tầm nhìn chiến lược, tư duy mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam, nhất là khi tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến mới tác động ảnh hưởng; đồng thời là sự kế thừa, vận dụng sáng tạo quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” trong lịch sử dân tộc ta.

Với khí thế mới, quyết tâm cao, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc tình hình, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Những năm qua, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ để chống phá cách mạng nước ta. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh vùng giáo, an ninh nông thôn chưa thực sự ổn định; khiếu kiện kéo dài, tệ nạn xã hội có thời điểm, có nơi diễn ra phức tạp...

Thấy rõ thuận lợi, khó khăn, Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” với nhiều biện pháp quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả.

Nhận diện về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhận thức về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT tỉnh được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng tổng hợp, khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên. Khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố được củng cố, xây dựng ngày càng vững chắc...

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sỹ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chưa thật sâu sắc, còn biểu hiện chủ quan; chất lượng xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu chưa thật vững chắc; tình hình khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra; công tác quản lý nhà nước về QP-AN có mặt chưa chặt chẽ...

Năm 2015 và những năm tiếp theo, tình hình kinh tế, chính trị trong nước, trong tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, tăng cường thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, chia rẽ, phá hoại nội bộ.

Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân toàn tỉnh phải quán triệt, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN...

Trong đó, cần chú trọng thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

Trước hết, Đảng bộ Quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng chống “Diễn biến hoà bình”, kiên quyết ngăn ngừa, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, tác động xấu tới lòng tin của nhân dân.

Tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; làm tốt công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng. Chỉ đạo LLVT tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ hai, lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống. Phải thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quyết tâm tác chiến phòng thủ, các phương án, kế hoạch tác chiến trên địa bàn tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với sự thay đổi của tình hình. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị; quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển, đảo.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ba lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng. Phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh thành “điểm nóng” ngay từ cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, phối hợp chỉ đạo, điều hành xử lý tốt các tình huống xảy ra. Ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống.

Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động phối hợp với các cấp uỷ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức sâu sắc phát triển kinh tế-xã hội để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc là môi trường, điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tham mưu, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm QP-AN và QP-AN với kinh tế từ trong các khâu quy hoạch, kế hoạch, đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm, trong quy hoạch phát triển các vùng, các ngành kinh tế, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm, các ngành quan trọng và các địa bàn kinh tế-xã hội còn khó khăn.

Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng KVPT; tăng cường hơn nữa nguồn lực, từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; quy hoạch căn cứ hậu cần KVPT cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Tham mưu tập trung đầu tư xây dựng và quản lý có hiệu quả các công trình quốc phòng, hang động tự nhiên; chú trọng quy hoạch và xây dựng thế trận cấp tỉnh, huyện, các dự án kinh tế gắn với quốc phòng, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động KVPT các huyện, thị xã, thành phố tạo thế trận phòng thủ chung của tỉnh ngày càng vững chắc; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận  biên phòng toàn dân và các yếu tố khác đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh diễu binh tại Lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2014).
Lực lượng vũ trang tỉnh diễu binh tại Lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2014).

Thứ tư, lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Chú trọng nghiên cứu khoa học quân sự, các hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào một số hoạt động quân sự. Nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự, đưa kết quả nghiên cứu, tổng kết lịch sử vào nội dung giáo dục truyền thống, huấn luyện chiến đấu cho LLVT tỉnh.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả phong trào "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và phong trào "Đơn vị quản lý Tài chính tốt"; nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, tài chính cho các hoạt động của LLVT tỉnh. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vận động 50; từng bước đầu tư xây dựng, củng cố Trạm sửa chữa; bảo đảm tốt số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của LLVT tỉnh.

Phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân từng bước thực hiện bảo đảm vành đai an toàn kho đạn dược. Phối hợp xây dựng khu vực cất giấu, sơ tán vũ khí trang bị kỹ thuật, phòng tránh địch tập kích hỏa lực; đầu tư, cải tạo hang, hầm làm nơi cất giấu vũ khí trang bị kỹ thuật theo quy hoạch.

Thứ năm, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, về “Tiếp tục đẩy mạnh viêc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thực hiện tốt "tự soi, tự sửa", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thời điểm này, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh vừa tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập LLVT tỉnh Quảng Bình (4-7-1945 - 4-7-2015), đã và đang hoàn tất công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, đây vừa là những sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng, vừa là thời cơ để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra.

Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh