.
Chào mừng Đại hội MTTQVN thị xã Ba Đồn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2014-2019:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng thị xã Ba Đồn ngày càng giàu đẹp

Thứ Sáu, 25/07/2014, 07:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, MTTQVN thị xã Ba Đồn đã phát huy có hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao truyền thống cách mạng, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Thời gian qua, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động, sáng tạo để góp phần đưa nền kinh tế phát triển ổn định. Ba Đồn hiện có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,4%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 đến 4%/năm, thu nhập bình quân đầu người từ 11 triệu đồng/người/năm (năm 2009) lên trên 22 triệu đồng/người/năm (năm 2013).

Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã phát huy hiệu quả thiết thực. Những thành tựu đạt được này là kết quả của quá trình xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn thị xã. Sự đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã làm nền tảng vững chắc để Ba Đồn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Trong bước phát triển chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không thể không nói đến sự phát triển và đóng góp to lớn, tích cực của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Lực lượng công nhân, viên chức và lao động thị xã có 2.964 người.

Đây là lực lượng đi đầu trong các hoạt động khoa học công nghệ, gắn bó mật thiết với nông dân và người lao động trong quá trình chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp. Nông dân là lực lượng đông đảo chiếm trên 60% dân số thị xã, luôn nêu cao tinh thần yêu nước và truyền thống lao động cần cù, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, bảo đảm an ninh lương thực ở địa phương.

Đội ngũ trí thức của thị xã trong những năm qua tăng nhanh về số lượng, là lực lượng đi đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý và các hoạt động khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng bào tôn giáo trên địa bàn thị xã có 7.886 hộ, 36.896 khẩu theo đạo Thiên Chúa giáo, sinh hoạt tín ngưỡng tại 12 giáo xứ, 35 giáo họ.

Đời sống của giáo dân luôn ổn định và có bước phát triển hàng năm. Đa số bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa-Yêu nước” và có nhiều hoạt động tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của thị xã.

Huy động sự đóng góp từ các nguồn lực trong xã hội để xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động được Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn đặc biệt quan tâm.
Huy động sự đóng góp từ các nguồn lực trong xã hội để xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động được Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn đặc biệt quan tâm.

Thời gian qua, với vai trò tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thực hiện đa dạng hoá hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp đã cùng với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chăm lo cuộc sống về mọi mặt cho nhân dân.

Nhờ vậy, lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới được củng cố, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng gắn bó và nâng cao. Đến nay, Mặt trận TQVN thị xã có 7 tổ chức thành viên. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên trong mỗi tổ chức ngày càng cao như: Liên đoàn Lao động  98%, Hội Cựu chiến binh 97%, Hội Người cao tuổi 98,9% ...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn thị xã và gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo Đề án 05 của Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh. Các cấp Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau về vốn, cây, con giống; hình thành các tổ hùn vốn, tổ tương trợ, quỹ tín dụng nhân dân; hướng dẫn các tầng lớp nhân dân khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi.

Theo đó, cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hàng năm, thu ngân sách trên địa bàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nông nghiệp đã chuyển dịch theo hướng phát triển toàn diện. Các hoạt động văn hóa-xã hội đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Đến năm cuối 2013, toàn thị xã có 17.214 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”  (đạt 72,5%), 48/114 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, y tế, giáo dục, thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, phòng chống các loại tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đã trở thành việc làm thường xuyên của mặt trận cơ sở và các khu dân cư trên địa bàn.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phát huy chức năng giám sát trên các lĩnh vực có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân như: tổ chức triển khai tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do HĐND bầu; củng cố, phát huy vai trò, nhiệm vụ của 11 Ban Thanh tra nhân dân với 141 thành viên, 16 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng với 142 thành viên, phát hiện và kiến nghị kịp thời các vụ việc xảy ra ở cơ sở và tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các biện pháp giải quyết có hiệu quả.

Công tác tham gia xây dựng pháp luật được các cấp Mặt trận phối hợp triển khai thường xuyên, đặc biệt đã phối hợp tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013 và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân. Phát huy chức năng phối hợp thống nhất hành động, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận các cấp đã xây dựng, ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND-UBND cùng cấp, ký kết các chương trình phối hợp với các ngành liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Uỷ ban Mặt trận các cấp và Ban Chấp hành các tổ chức thành viên đều chủ động xây dựng quy chế hoạt động, bám sát chức năng, các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào lớn, hướng về cơ sở và khu dân cư, quan tâm công tác chỉ đạo điểm, sơ kết và tổng kết. Công tác thi đua-khen thưởng đã được quan tâm kịp thời nhằm động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào Mặt trận.

Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn thách thức trong thời gian tới, MTTQVN các cấp trên địa bàn thị xã Ba Đồn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua để tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ tới. Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”, tin rằng các thành viên và Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp trong thị xã sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình để đưa các chương trình hành động thành hiện thực sinh động trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và niềm tin, sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Trần Xuân Lợi
 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã Ba Đồn