Thực hiện nghiêm công tác tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

Cập nhật lúc 11:15, Thứ Năm, 08/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 5-3-3018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 278/UBND-NC về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đã được đề ra trong các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, nhất là Công văn số 133/UBND-NC ngày 26-1-2018 của UBND tỉnh thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định của pháp luật, các cấp, các ngành và địa phương triển khai rà soát, xem xét các nội dung về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, công tác cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị; căn cứ phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và kết quả rà soát để hủy bỏ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền hủy bỏ quyết định thành lập, có quyết định giải thể tổ chức thành lập không đúng quy định; thu hồi, hủy bỏ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền hủy bỏ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị thực hiện ngay phương án sắp xếp số lượng cấp phó tại các đơn vị có số lượng cấp phó vượt quá quy định đối với trường hợp còn 12 tháng công tác trở lên tính từ ngày 1-7-2017; rà soát chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm và việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế hàng năm theo số lượng và lộ trình đã được phê duyệt.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu, các cấp, các ngành và địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý và sử dụng biên chế; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động; thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng tiến độ, tỷ lệ theo quy định; bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng, đồng thời giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời phát hiện những cá nhân, tổ chức có sai phạm, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

A.T
 

,
.
.
.