Bố Trạch: Hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp

Cập nhật lúc 10:14, Thứ Ba, 10/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, huyện Bố Trạch luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm tạo thuận lợi cho người dân và các tổ chức đến giao dịch. Qua đó, huyện tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.

Xác định được tầm quan trọng của công tác CCHC, huyện Bố Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Để công tác CCHC thực sự đi vào nền nếp, chất lượng và đạt hiệu quả, huyện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến những quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa, kỹ năng giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC.

Nhờ đó, thời gian qua công tác CCHC trên địa bàn huyện đã từng bước được đồng bộ và hiệu quả. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ đó, số hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm. Sự nhũng nhiễu và các hiện tượng tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính các cấp đã được khắc phục, góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Bố Trạch đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính.
Bố Trạch đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính.

Chất lượng phục vụ tại bộ phận giao dịch một cửa, một cửa liên thông được nâng cao, bảo đảm kịp thời đáp ứng nhu cầu của công dân. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả tuân thủ đầy đủ các quy định thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008... Cùng với đó, việc triển khai thực hiện Dự án Dân chấm điểm M-Score được thực hiện nghiêm túc, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính công của UBND huyện. 

Điểm nổi bật nữa trong CCHC trên địa bàn huyện Bố Trạch chính là công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện luôn được thực hiện theo đúng quy trình, thẩm quyền quy định trên cơ sở các văn bản pháp lý. Hàng năm, trên cơ sở biên chế được UBND tỉnh giao, UBND huyện tiến hành phân bổ biên chế đến từng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, bảo đảm đáp ứng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Huyện tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót ngay từ đơn vị cơ sở.

Nhờ đó, về cơ bản Bố Trạch đã quản lý, sử dụng biên chế bảo đảm tỷ lệ giữa biên chế giao và biên chế thực hiện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước tiêu chuẩn hoá ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước; bảo đảm cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ theo hướng hiện đại nhằm góp phần nâng cao tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Công tác hiện đại hóa hành chính được quan tâm thực hiện thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Nhằm tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, trong thời gian tới huyện Bố Trạch tiếp tục đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của huyện, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản. Huyện tập trung đơn giản hóa cơ cấu tổ chức các đơn vị, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và từng bước tinh gọn bộ máy các phòng, ban, đơn vị bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức công dân.

Đồng thời, huyện chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện; chuẩn hóa các công sở hành chính, nhất là ở cấp xã; trang bị phương tiện làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc...

T.Hải

 

,
.
.
.