Thị ủy Ba Đồn: Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác dân vận

Cập nhật lúc 14:34, Thứ Ba, 08/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 8-5, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy liên quan đến công tác dân vận.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản chỉ đạo gồm: Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017, của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 963-QĐ/TU, ngày 22-12-2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ, tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định 530-QĐ/ThU, ngày 18-1-2108, của Ban Thường vụ Thị ủy ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Thị ủy phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quyết định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018, của Ban Bí thư về "Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên".

Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-1-2018, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 4-4-2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Kế hoạch số 78-KH/ThU, ngày 23-4-2018, của Ban Thường vụ Thị ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-1-2018, của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời kỳ mới". Các nội dung mới trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện ở các cấp uỷ, địa phương và đơn vị đạt kết quả tốt, đại diện lãnh đạo Thị uỷ Ba Đồn đề nghị, sau hội nghị, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Thị uỷ liên quan đến công tác dân vận đến với cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân…

Lê Mai

                                                                                                                              

,
.
.
.