Quảng Trạch: Quán triệt các chủ trương của Trung ương liên quan đến công tác dân vận

Cập nhật lúc 10:50, Thứ Sáu, 04/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Huyện ủy Quảng Trạch vừa  tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản, gồm: Chỉ thị số 18 ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX); Quyết định số 99 ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 21, ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quy định số 124 ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; những điểm mới trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và một số nội dung khác...

Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch chỉ đạo: ngay sau hội nghị , các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm sao để các cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đầy đủ tinh thần, nội dung của từng văn bản ; quá trình thực hiện phải thường xuyên, liên tục, hiệu quả, tránh hình thức. Các cấp ủy đảng cần trực tiếp chỉ đạo việc học tập, quán triệt, trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cũng như vai trò của  Mặt trận  và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; căn cứ vào tình hình cụ thể, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Thanh Định
(Huyện ủy Quảng Trạch) 

,
.
.
.