Huyện ủy Quảng Ninh: Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác dân vận

Cập nhật lúc 18:08, Thứ Năm, 10/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Huyện ủy Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy liên quan đến công tác dân vận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản chỉ đạo, gồm: Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-1-2018, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017, của Ban Bí thư và Quyết định số 963-QĐ/TU, ngày 22-12-2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018, của Ban Bí thư về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên"; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-1-2018, của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ liên quan đến công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Th.Hải

,
.
.
.