Đồng Hới: Quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị

Cập nhật lúc 08:01, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” của Bộ Chính trị cho các đơn vị khối hành chính sự nghiệp.

Theo đó, các đại biểu đã được nghe truyền đạt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 08 với 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; nội dung trọng tâm của Kết luận số 10-KL/TW với các nhóm giải pháp cơ bản gồm: nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; tăngcườngquảnlý,giámsátchặtchẽ cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Ngay sau hội nghị này, Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh Chương trình hành động số 05 ngày 19-7-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng Đồng Hới trở thành thành phố du lịch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Đồng Hới lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.  

N.L


 

,
.
.
.