Bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật có tính khả thi cao

Cập nhật lúc 12:34, Thứ Bảy, 07/10/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1822/UBND-NC ngày 2-10-2017 về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Theo đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, ban hành văn bản QPPL, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản QPPL phải tuân thủ đầy đủ các quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo quy định; xác định rõ thẩm quyền, nội dung được văn bản QPPL cấp trên giao, hiệu lực của nội dung giao quy định chi tiết; chú trọng việc lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đối tượng chịu sự tác động của dự thảo văn bản; tuân thủ nghiêm quy định về thời hạn và hồ sơ gửi cơ quan Tư pháp thẩm định; tiến độ, chất lượng dự thảo văn bản QPPL được giao.

Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương phải gắn việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL với rà soát, đánh giá, xem xét, dự kiến bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung quy định trong văn bản QPPL có liên quan nhằm kịp thời loại bỏ những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không đúng thẩm quyền, không minh bạch, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; thường xuyên rà soát nội dung giao quy định chi tiết trong văn bản QPPL cấp trên và tình hình thực tiễn công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn để kịp thời đề xuất xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết ngay sau khi các văn bản cấp trên được thông qua, lập danh mục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Mặt khác, các cơ quan không phải là cơ quan chủ trì soạn thảo cần thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo để phục vụ cho việc nghiên cứu, soạn thảo, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản; kiến nghị xử lý kịp thời những quy định của dự thảo văn bản không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với văn bản cấp trên, thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.

Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL trong việc ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của cấp xã; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL; bố trí nguồn lực, kinh phí đầy đủ, kịp thời cho hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL tại địa phương...

A.T
 

,
.
.
.