Triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Cập nhật lúc 16:12, Thứ Bảy, 12/08/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 9-8-2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1437/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm100% các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung và hình thức phù hợp; phấn đấu hàng năm có từ 80% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia PBGDPL theo yêu cầu nhiệm vụ; 100% các trường đều triển khai PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa; 70 - 90% đối tượng đặc thù được phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên biệt theo quy định.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và địa phương khuyến khích, huy động các tổ chức tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành luật thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho nhân dân; khuyến khích các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí xây dựng, duy trì chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức PBGDPL; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông...

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành và địa phương tập trung tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL; rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện PBGDPL; triển khai thực hiện giải pháp đổi mới PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL.

Mặt khác, đổi mới hình thức PBGDPL; kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với công tác hòa giải, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, học tập tại cộng đồng, phát huy vai trò của loa truyền thanh ở cơ sở và các thiết chế thông tin, việc tổ chức theo dõi thi hành pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; ưu tiên PBGDPL cho các đối tượng đặc thù...

A.T

 

,
.
.
.