Những kết quả tích cực trong thi hành Luật Đất đai

Cập nhật lúc 08:10, Thứ Hai, 03/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau hơn 2 năm triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy, pháp luật đất đai đã đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh ta.

Thể hiện trước hết đó là, các văn bản hướng dẫn thi hành luật này đã được tỉnh ta ban hành đồng bộ và kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các văn bản được ban hành đều bám sát chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Quá trình thực hiện các quy định về Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương, ngành đã chủ động thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất... được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Cụ thể, căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 31-3-2017, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao đất cho 138 trường hợp với diện tích 1.149,88ha; quyết định cho thuê đất 321 trường hợp với diện tích 2.383,07 ha.

Công tác giao đất, cho thuê đất được triển khai thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài tỉnh. Việc quy định chặt chẽ các căn cứ, điều kiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất tiết kiệm. Luật Đất đai năm 2013 đã phân loại và quy định cụ thể về trình tự thu hồi đất theo các mục đích và nội dung khác nhau.

Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định, góp phần tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình có sử dụng đất trên địa bàn. Tính từ ngày 1-7-2014 đến ngày 31-3-2017, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với 114 trường hợp tự nguyện trả lại đất; thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản do chậm tiến độ trên 24 tháng, không sử dụng đất 12 tháng liên tục... với tổng diện tích 7.089,8 ha. Công tác thu hồi đất đã tuân thủ đầy đủ thủ tục, bảo đảm đúng quy trình, các trường hợp thuộc diện thu hồi đất đều chấp hành đầy đủ kế hoạch thu hồi đất.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư luôn được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công khai, dân chủ và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, việc thực hiện các dự án với sự tập trung, thống nhất cao về chủ trương và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả.

Nhất là sự chỉ đạo tích cực trực tiếp và thường xuyên của UBND tỉnh, UBND cấp huyện đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện, nên công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh đều cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn được thực hiện công khai, dân chủ và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn được thực hiện công khai, dân chủ và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, sau khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp. Việc tổ chức lấy ý kiến được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện UBND cấp xã, đại diện UBMTTQVN cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi...

Nhờ thực hiện đúng trình tự, thủ tục và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nên việc thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ diễn ra thuận lợi vì được người dân đồng thuận. Cũng từ đó mà việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của người dân giảm đáng kể. Qua tổng hợp tình hình thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư từ  ngày 1-7-2014 đến 31-3-2017, tỉnh ta đã thu hồi tổng diện tích đất để thực hiện dự án là 1.002,93 ha. Trong đó diện tích đất trồng lúa và cây hàng năm 145,18 ha; đất rừng phòng hộ 3,42 ha. Số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất là 2.959 hộ.

Qua việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đất đai nói trên, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật đã được ngăn chăn, xử lý nghiêm minh và có chiều hướng thuyên giảm. Việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai ngày càng được tăng cường, phát huy dân chủ; bộ máy quản lý từng bước được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Công tác giải quyết đơn, thư KNTC luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, các ngành, địa phương đã chủ động, tích cực vào cuộc giải quyết, nên các đơn thư KNTC của người dân đã được giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Từ đó, kết quả giải KNTC đã có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, công tác thanh, kiểm tra ngày càng được tăng cường và chuyên sâu. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý kịp thời, đúng hành vi, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, áp dụng đúng hình thức xử lý và bảo đảm về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính.

Cùng với việc tiến hành lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng có hành vi vi phạm, còn đề xuất các biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, tuyên truyền pháp luật về đất đai, qua đó giúp cho người sử dụng đất, tổ chức, doanh nghiệp và mọi cá nhân hiểu rõ hơn các quy định mới của pháp luật đất đai để chấp hành tốt quyết định xử lý vi phạm và không tiếp tục vi phạm.

Từ đó, quyền lợi của người sử dụng đất được bảo đảm, một số khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tiếp tục được tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất.

Với những kết quả tích cực đạt được nói trên đã đưa Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành sớm đi vào cuộc sống, giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết mà thực tế đang đòi hỏi. Qua đó, góp phần phát huy nguồn lực tài nguyên và môi trường cho phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, ngăn ngừa, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đất đai, đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh ta đi vào nền nếp.

Thời gian tới, để triển khai thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh ta sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; đẩy mạnh việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy thực hiện công tác quản lý đất đai bảo đảm tinh gọn, theo hướng hiện đại; tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất; chỉ đạo từng địa phương tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai để vừa đáp ứng được yêu cầu thông tin cho công tác quản lý vừa phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện để thực hiện công khai, minh bạch và thuận lợi trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính...

Đ.T


 

,
.
.
.