Triển khai tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Cập nhật lúc 08:56, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 809/KH-UBND về việc tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Yêu cầu cụ thể đặt ra là: tổng kết toàn diện việc thi hành Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra trong giai đoạn từ ngày 1-7-2011 đến 30-6-2017 trên địa bàn toàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung cơ bản, đó là: Công tác thi hành Luật Thanh tra; tình hình, kết quả thực hiện quy định của Luật Thanh tra, văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là quy định về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình, cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra Nhà nước và hoạt động thanh tra trong các cơ quan khác của Nhà nước; tình hình, kết quả thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong hoạt động thanh tra; tình hình, kết quả phối hợp trong hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra giữa cơ quan Thanh tra Nhà nước các cấp, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, cơ quan chức năng thuộc Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước, cơ quan kiểm tra của Đảng và Mặt trận Tổ quốc các cấp.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện tổng kết nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, triển khai đến từng sở, ngành, địa phương; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm; phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra, sự tham gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân...

A.T


 

,
.
.
.