Hỏi đáp về Luật Thống kê 2015

Cập nhật lúc 08:34, Thứ Hai, 20/03/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Hỏi: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có chức năng phổ biến thông tin thống kê trong việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước?

Trả lời:

Điều 9 Nghị định số 94 quy định: Cơ quan, tổ chức có chức năng phổ biến thông tin thống kê có trách nhiệm phổ biến rộng rãi các thông tin thống kê đã được công bố theo quy định của Luật thống kê và Nghị định số 94.

- Hỏi: Các lĩnh vực ưu tiên nào đối với việc nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến trong hoạt động thống kê nhà nước?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 50 Luật thống kê 2015 quy định các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến gồm:

1. Nghiên cứu phương pháp đo lường hiện tượng kinh tế - xã hội mới để phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước;

2. Nghiên cứu, áp dụng các phân loại thống kê theo chuẩn mực quốc tế;

3. Biên soạn, biên dịch và phổ biến các tài liệu hướng dẫn phương pháp thống kê tiên tiến.

Theo tài liệu của Tổng cục Thống kê

(Còn nữa)

 

,
.
.
.