Công tác giải quyết đơn thư tiếp tục được chú trọng thực hiện

Cập nhật lúc 08:59, Thứ Sáu, 24/03/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo số liệu tổng hợp và đánh giá của Thanh tra tỉnh, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong quý I-2017 của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục  được quan tâm, chú trọng thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực.

Cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 470 lượt công dân, tăng 185 lượt so với quý I năm 2016. Trong đó, trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 38 lượt, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 432 lượt. Qua tiếp nhận các nội dung KNTC và phản ánh, kiến nghị của công dân cho thấy, chủ yếu liên quan đến việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, công tác thu hồi đất, lấn chiếm, tranh chấp đất đai, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các chế độ về chính sách xã hội, thủ tục hành chính, tố cáo tham nhũng...

Lãnh đạo và cán bộ tiếp dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn và trả lời cụ thể cho công dân. Mặt khác, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cấp, ngành giải quyết kịp thời các KNTC của công dân.

Đặc biệt, với việc xuất hiện nhiều hơn các đoàn kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ sự cố môi trường biển, các ngành, địa phương đã tập trung giải quyết, tuyên truyền, giải thích và vận động người dân chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan đối thoại với công dân trong việc giải quyết đơn thư.
Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan đối thoại với công dân trong việc giải quyết đơn thư.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận và xử lý đơn KNTC của công dân cũng được các cấp, ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm và tập trung thực hiện. Qua tiếp nhận 387 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân (tăng 145 đơn so với quý I năm 2016), các cơ quan, đơn vị thuộc các cấp, ngành đã tiến hành phân loại kỹ theo đúng quy định của pháp luật và đã chuyển đơn đến đúng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân, lưu đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng 291 đơn (trong đó, khiếu nại 48 đơn, tố cáo 36 lượt đơn, kiến nghị phản ánh 207 đơn).

Cụ thể, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, ngành trong tỉnh là 96 đơn (khiếu nại 65 vụ, tố cáo 31 vụ). Nội dung đơn khiếu nại tập trung chủ yếu vào lĩnh vực về bồi thường giải phóng mặt bằng, chiếm 63,5%; đất đai chiếm 22,5%. Đơn tố cáo tập trung vào lĩnh vực vi phạm chính sách xã hội chiếm 41,2%; vi phạm luật đất đai chiếm 26,7%; làm sai nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính 15,6%; tham ô, tham nhũng 6,2%...

Qua việc thụ lý các đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết, các ngành và các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 44/96 đơn KNTC thuộc thẩm quyền, đạt 45,8%. Trong đó, khiếu nại giải quyết được 24/65 đơn, đạt 36,9%; tố cáo giải quyết được 20/31 đơn, đạt 64,5%. Kết quả giải quyết đơn cho thấy: Khiếu nại sai chiếm 51,0%, khiếu nại có đúng, có sai chiếm 30,6% và khiếu nại đúng chiếm 18,4%. Tố cáo đúng chiếm 5,63%; tố cáo sai chiếm 71,83%; tố cáo có đúng, có sai chiếm 22,54%. Hiện tại, còn 52 đơn/31 vụ (khiếu nại 41 đơn/21 vụ, tố cáo 11 đơn/10 vụ) đang trong quá trình giải quyết và được các địa phương, ngành, cơ quan đang tập trung xử lý.

Nhằm thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh đã yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc các cấp, ngành trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị; tham gia tiếp công dân định kỳ và đột xuất; xử lý kịp thời các đơn KNTC. Đồng thời, theo dõi đơn KNTC đã chuyển để có biện pháp chỉ đạo giải quyết.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13, ngày 23-11-2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 24/CT-UBND, ngày 19-10-2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Công văn số 497-CV/TU, ngày 26-5-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Đặc biệt, cần tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC được UBND tỉnh giao và phấn đấu giải quyết đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. Mặt khác, thường xuyên  kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP, ngày 19-9-2013 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 1366/KH-UBND, ngày 28-11-2013 của UBND tỉnh để phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. 

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác tiếp công dân theo Quyết định số 858/QĐ-TTg, ngày 14-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC...

Bùi Thành 

,
.
.
.