Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế năm 2017

Cập nhật lúc 13:53, Thứ Ba, 03/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2252/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2017, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Cụ thể trong năm 2017, kế hoạch về công tác pháp chế tập trung vào kiện toàn tổ chức, bộ máy trên tinh thần đối với các cơ quan, đơn vị đã thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức pháp chế chuyên trách thì tiếp tục duy trì, hoạt động ổn định.

Đối với hoạt động pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm, đó là: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành, kiểm tra thực hiện pháp luật; triển khai công tác giải quyết, bồi thường của Nhà nước theo quy định của Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 3-3-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị liên quan cũng huy động mọi nguồn lực, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi sớm tiếp cận với những tài liệu pháp lý, thủ tục hành chính, chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước và vấn đề pháp lý có liên quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó giúp doanh nghiệp chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh phát triển...

UBND tỉnh yêu cầu các thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc kiện toàn, bố trí người làm công tác pháp chế; quan tâm, tạo điều kiện để người làm công tác pháp chế thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác pháp chế; đồng thời xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

A.T

 

,
.
.
.