Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cập nhật lúc 08:05, Thứ Sáu, 12/07/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 21-12-2012 của Tỉnh ủy và góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ luật, kỷ cương, liêm khiết, chí công vô tư, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 697/KH-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh ta.

Theo nội dung kế hoạch số 697/KH-UBND  của UBND tỉnh, các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể phải triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Về công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, lãng phí, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tham nhũng, lãng phí và tính cấp thiết, khó khăn, phức tạp, lâu dài của công tác PCTN, lãng phí. Thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ và công dân đối với công tác này. Để thực hiện có hiệu quả công tác này cần lựa chọn các chủ đề cần tập trung tuyên truyền trong từng giai đoạn với các hình thức đa dạng, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn và từng đối tượng.  

Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các cơ quan truyền thông trong tỉnh đóng vai trò chủ đạo trong tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về PCTN, lãng phí đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đối với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Tạp chí Sinh hoạt Chi bộ, các tập san, bản tin của ngành, đoàn thể cấp tỉnh và hệ thống thông tin đại chúng cơ sở tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bám sát định hướng tuyên truyền, thông tin để kịp thời phản ánh, đưa tin, bài về công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh.  

- Về vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí:  Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, lãng phí. Trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra công tác PCTN, lãng phí, đưa công tác này là một trọng tâm lớn trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, sai phạm trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Trong các cuộc họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị phải có nội dung về PCTN, lãng phí. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thật sự gương mẫu và dành thời gian thích đáng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, lãng phí. Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc có chức năng thực hiện công tác PCTN, lãng phí. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN, lãng phí, gắn với thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải cam kết về sự liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đưa kết quả công tác PCTN, lãng phí trở thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ, công chức và cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với cơ quan thanh tra các cấp phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý tổ chức, cá nhân có vi phạm. Kiểm tra, rà soát, đánh giá vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí.

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các quy định về quản lý kinh tế - xã hội để PCTN, lãng phí với việc thực hiện công khai, minh bạch trong việc quy hoạch, thu hồi, bồi thường, giao đất, cho thuê đất, định giá, đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, lâm sản...Thực hiện việc rà soát các dự án đầu tư, việc phân bổ vốn đầu tư phải đúng tiêu chí và quy định của Nhà nước. Cấp phát vốn đầu tư phải đúng kế hoạch, dự án đã được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư. Kiên quyết chống lãng phí do đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, hiệu quả sử dụng không cao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo hướng quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để kiểm điểm, xác định trách nhiệm khi có vi phạm xảy ra.

Thực hiện tốt các quy định của tỉnh về phân cấp quản lý tài sản nhà nước, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy định về thu, chi ngân sách. Sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, nhất là chi phí hội nghị, tiếp khách, chi mua sắm tài sản và đầu tư công, các khoản chi thường xuyên theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7-5-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị không được sử dụng ngân sách Nhà nước để tổ chức các đoàn đi tham quan, giao lưu trong và ngoài nước và tiếp khách bằng bia rượu ngoại.

Thực hiện đúng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22-7-2010 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 16-8-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao theo hướng giảm quy mô, thời gian tổ chức, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục cao.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11-1-2013 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17-1-2013 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28-1-2013 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh. Mở cuộc vận động sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu chấp hành các quy định của Trung ương và địa phương về việc cưới, việc tang, lễ hội.

Tăng cường quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý bảo đảm công khai, minh bạch về tài chính. Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động tín dụng, đầu tư xây dựng, nhất là những hoạt động dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, như: Cho vay, bảo lãnh, đầu tư công... Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch trong giao dịch, giao tiếp ở các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, nhất là các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, đất đai... Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh ban hành, kịp thời khắc phục những sai sót, sơ hở trong cơ chế, chính sách. Nghiên cứu ban hành những quy định mới làm cơ sở cho công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế, chính sách về công tác tổ chức cán bộ để PCTN, lãng phí với việc tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 37-KL/TW ngày 2-2-2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020". Thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật...Xem xét điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007 của Chính phủ qui định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết xử lý đối với những trường hợp kê khai không trung thực.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

- Về công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử: Để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí, Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra của cấp ủy cùng cấp, các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí theo quy định. Tiếp tục kiện toàn về tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện, thành phố và các sở, ngành cấp tỉnh theo hướng bảo đảm đủ số lượng cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện tốt công tác PCTN, lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí, bảo đảm công khai, minh bạch và sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ. Xử lý kiên quyết, kịp thời những hành vi tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị PCTN và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

Thanh tra các cấp tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thanh tra công vụ vào kế hoạch thanh tra hàng năm. Tăng cường thanh tra kinh tế - xã hội gắn với PCTN, lãng phí. Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực trọng điểm, như: Quản lý, sử dụng đất đai; khai thác khoáng sản; đầu tư, mua sắm công; thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công; tín dụng ngân hàng; các doanh nghiệp nhà nước và công tác cán bộ. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

- Về thực hiện công tác giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân trong công tác PCTN, lãng phí: Các cơ quan, đơn vị và UBND các cấp tiếp tục tạo điều kiện và phục vụ tốt cho hoạt động giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với công tác PCTN, lãng phí. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác PCTN, lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò và trách nhiệm của báo chí trong công tác PCTN, lãng phí.

Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết nhanh, dứt điểm các đơn, thư tố cáo của công dân về các hành vi tham nhũng, lãng phí. Có biện pháp bảo vệ an toàn và khen thưởng, biểu dương kịp thời những cán bộ, người dân dũng cảm tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí và những tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tố cáo, góp ý với Đảng và Nhà nước về tham nhũng, lãng phí để vu cáo, gây mất đoàn kết nội bộ.

                                                                                Bùi Thành
 

,
.
.
.