Kịp thời thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Cập nhật lúc 16:29, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Thực hiện Công văn số 5393/BGDĐT-KHTC ngày 15-11-2017 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2016 của Chính phủ, ngày 8-1, UBND tỉnh đã có Công văn số 27 /UBND-VX yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, Trường đại học Quảng Bình, Trường cao đẳng nghề, Trường cao đẳng kỹ thuật Công Nông nghiệp thực hiện một số nội dung cụ thể. 
UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và các cơ quan, đơn vị liên quan khi để xảy ra tình trạng chậm cấp kinh phí hỗ trợ cho người học.
UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và các cơ quan, đơn vị liên quan khi để xảy ra tình trạng chậm cấp kinh phí hỗ trợ cho người học.
Trong đó nêu rõ, các đơn vị chủ động, kịp thời thực hiện công tác xét duyệt hồ sơ, tổng hợp, dự toán, báo cáo cấp có thẩm quyền, chi trả kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng chính sách theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2016 của Chính phủ.
 
UBND tỉnh giao các sở: Giáo dục-Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế phối hợp với Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng chính sách tại các cơ sở giáo dục-đào tạo cấp tỉnh.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính cùng cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng chính sách tại các cơ sở giáo dục - đào tạo trực thuộc.
 
UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và các cơ quan, đơn vị liên quan khi để xảy ra tình trạng chậm cấp kinh phí hỗ trợ cho người học.
 
Đồng thời, giao Sở Giáo dục-Đào tạo làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải quyết chính sách cho người học theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP để báo cáo UBND tỉnh và các bộ, ngành liên quan.
 
Nội Hà
 
,
.
.
.