Quan tâm phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

Cập nhật lúc 11:49, Thứ Năm, 10/08/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có vai trò quan trọng nhằm bổ sung sức trẻ và nguồn nhân lực mới cho Đảng, đồng thời bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của tổ chức đoàn. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Thành đoàn Đồng Hới đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong ĐVTN.

Thành phố Đồng Hới hiện có khoảng 24.000 thanh niên, trong đó có 5.386 đoàn viên. Đồng chí Hà Quốc Vương Anh, Bí thư Thành đoàn Đồng Hới cho biết, Ban Thường vụ Thành đoàn Đồng Hới xác định việc nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho ĐVTN có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, phải được quan tâm thực hiện thường xuyên, nhằm xây dựng lớp thanh niên “Vừa hồng, vừa chuyên”, có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Từ đó, nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục hiệu quả với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương được các cấp bộ Đoàn triển khai như tổ chức cho ĐVTN tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Đoàn, tổ chức hành trình về nguồn; triển khai học tập nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chủ trương của Đoàn cấp trên...

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú (ĐVUT) cho Đảng xem xét kết nạp được các cơ sở Đoàn trong thành phố triển khai đồng bộ, tạo bước đột phá mới về chất lượng giới thiệu và tỷ lệ ĐVUT được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Điểm nổi bật trong thời gian qua là công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho ĐVTN được các cấp bộ Đoàn chú trọng quan tâm; việc tổ chức đánh giá, phân loại, bình xét thi đua khen thưởng và ban hành nghị quyết giới thiệu ĐVUT cho cấp ủy xem xét cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được thực hiện bảo đảm theo quy trình, thủ tục quy định. Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc. Việc rà soát, kiểm tra công tác xây dựng điển hình và đăng ký các tiêu chí, chuẩn mực ĐVUT phấn đấu trở thành đảng viên đã được cụ thể hóa đến từng đối tượng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước như “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tuổi trẻ Đồng Hới chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị”..., các cơ sở Đoàn đã lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên bảo đảm về chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp. Các phong trào lớn và các hoạt động của Đoàn đã góp phần đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, xây dựng củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên; ĐVTN được rèn luyện và trưởng thành về mọi mặt.

Bên cạnh đó, để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên trẻ, các cấp bộ Đoàn trong thành phố đã tham mưu cho cấp ủy đảng phân công cán bộ, đảng viên có năng lực, uy tín trực tiếp phụ trách công tác phát triển đảng viên và chỉ đạo hoạt động Đoàn, chỉ đạo công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Từ đó, các đảng viên hướng dẫn cho ĐVTN về công tác chuyên môn cũng như những kỹ năng hoạt động phong trào giúp cho ĐVTN nâng cao năng lực công tác, sớm trưởng thành. Mặt khác, các cấp bộ Đoàn cũng quan tâm đến việc tham mưu cho cấp ủy về các hình thức tổ chức lễ kết nạp đảng viên phù hợp với từng đối tượng, khu vực.

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn” được các cấp bộ Đoàn trong thành phố triển khai một cách hiệu quả đã tạo được nền tảng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn nói chung, chất lượng đoàn viên nói riêng. Đồng chí Vương Anh chia sẻ: Cùng với việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng về số lượng, Thành đoàn Đồng Hới rất coi trọng về chất lượng. Những ĐVUT giới thiệu cho Đảng phải là những đoàn viên có nhiều nỗ lực trong tham gia hoạt động Đoàn và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đó cũng là những tấm gương về tinh thần giúp đỡ cộng đồng, đi đầu trong phát triển sản xuất, kinh doanh và có ý thức nâng cao trình độ về mọi mặt. Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 1.702 ĐVUT tham gia học lớp cảm tình Đảng và 969 đoàn viên đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Phần lớn ĐVTN sau khi được kết nạp đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng, luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và là những đảng viên gương mẫu được quần chúng nhân dân tin yêu. Sau một thời gian công tác, nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên đã được quy hoạch bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở và được thuyên chuyển sang các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Để nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong ĐVTN, thời gian tới, Thành đoàn Đồng Hới tiếp tục phát huy tốt vai trò chỉ đạo, chăm lo xây dựng chính quyền và đoàn thể vững mạnh, nâng cao vị thế chính trị của Đảng, tạo sức hút mạnh mẽ đối với thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN được đi học thêm văn hóa, nâng cao trình độ chính trị; phân công những đoàn viên là đảng viên kèm cặp, giáo dục, giúp đỡ để phát hiện những nhân tố tích cực, thực sự là ĐVUT, từ đó giới thiệu để cấp ủy Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, BTV Thành đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và các hoạt động lớn của Đoàn để chọn ra những ĐVUT xem xét, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng; xây dựng chỉ tiêu giới thiệu ĐVUT để tạo nguồn kết nạp trong suốt nhiệm kỳ, đề ra phương hướng kết nạp Đảng theo từng năm, tránh gò ép hoặc chạy theo thành tích...

Những kết quả mà tuổi trẻ Đồng Hới đạt được đã phần nào khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ cho Đảng. Điều đó cũng thể hiện niềm tin của thanh niên đối với Đảng và ý thức phấn đấu, không ngừng vươn lên để được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong ĐVTN.                      

L.Chi

,
.
.
.