Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVII, kỳ họp thứ 5

Cập nhật lúc 16:06, Thứ Bảy, 12/08/2017 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT
Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
(NQ /số 29/2017/NQ-HĐND ngày 18-7-2017)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 4 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;
Qua xem xét Tờ trình số 1167/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017, các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2017 được nêu trong báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch năm 2017 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của sự cố môi trường biển và 2 trận lũ kép năm 2016 để lại; ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao hơn cùng kỳ. Vụ Đông Xuân được mùa toàn diện, sản lượng lương thực cao nhất từ trước đến nay, sản lượng thuỷ sản khai thác tăng cao. Hoạt động du lịch đã dần phục hồi và tăng rõ rệt. Thu ngân sách đạt khá. Giá tiêu dùng được kiểm soát tốt.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ, các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tiến bộ; đã tổ chức thành công các sự kiện lớn của tỉnh: Chương trình “Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2017”, Lễ kỷ niệm “60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình”. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển, lũ lụt năm 2016 nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Sản xuất thủy sản, kinh doanh du lịch vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 Chính phủ giao chính thức cho tỉnh cắt giảm nhiều so với thông báo dự kiến ban đầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ chưa đạt kế hoạch đề ra; nợ đọng thuế còn cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến nhưng còn chậm; tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội còn xảy ra ở một số địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, đặc biệt là các chỉ tiêu đạt còn thấp hoặc khó đạt, các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án phát triển quỹ đất. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, phấn đấu tăng trưởng kinh tế  (GRDP) cả năm 2017 đạt và vượt kế hoạch đề ra (KH 6,5%).

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06/NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 05/NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 (khoá XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách năm 2017. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2017. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đúng tiến độ. Tập trung chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu cấp quyền sử dụng đất, chú trọng các dự án tạo quỹ đất đã hoàn thành hạ tầng, tổ chức bán đấu giá; tích cực chỉ đạo tăng các nguồn thu thường xuyên của tỉnh. Đôn đốc các doanh nghiệp trả nợ đọng thuế theo cam kết. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung vốn cho các công trình quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội, sớm đưa vào sử dụng. Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư; xử lý, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh. Chấn chỉnh và tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư XDCB. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án. Thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá đầu tư, xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm.

Kiên quyết dừng triển khai và thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các đơn vị nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ, hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu; Thực hiện điều chuyển vốn đầu tư các dự án đến 30/8/2017 không giải ngân trên 50% kế hoạch giao cho các công trình có khối lượng còn thiếu vốn.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, hiệu quả của nền kinh tế:

2.1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ Hè Thu, vụ Đông 2017 và vụ Đông Xuân 2017-2018. Xây dựng kế hoạch tưới tiêu, phân phối nước tưới hợp lý. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng, giá trị cao, tập trung vào từng mô hình tiêu biểu để nhân rộng thực hiện.

Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường đầu ra cho nông sản; nghiên cứu, định hướng sắp xếp lại hệ thống phân phối theo hướng giảm bớt các khâu trung gian, có giải pháp thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để nông dân yên tâm sản xuất. Đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đôn đốc các địa phương phát triển mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch đã xây dựng. Chú trọng công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các dự án chăn nuôi của các doanh nghiệp triển khai theo tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; theo dõi, hỗ trợ các dự án chăn nuôi bò công nghệ cao, trong đó đặc biệt là dự án chăn nuôi bò của Tập đoàn Hòa Phát.

Đẩy mạnh phát triển đánh bắt vùng biển xa; tiếp tục vận động ngư dân vươn khơi, bám biển; phối hợp với các địa phương chỉ đạo ngư dân đẩy mạnh hoạt động khai thác vụ Nam 2017, vụ Bắc 2017-2018; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển đánh bắt thủy hải sản theo Quyết định 48, Nghị định 67, Nghị định 89 của Chính phủ. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, chú trọng nuôi thủy sản nước ngọt với các đối tượng nuôi có giá trị cao. Tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác; chỉ đạo thực hiện đền bù thiệt hại do ô nhiễm môi trường biển; chỉ đạo thực hiện hỗ trợ ngư dân các xã ven biển khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống theo chủ trương, chính sách của Trung ương.
Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp cụ thể để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017. Huy động tối đa mọi nguồn lực từ Chính phủ, ngân sách các cấp và doanh nghiệp, nhân dân để xây dựng nông thôn mới, kiên quyết không cho phát sinh nợ đọng XDCB. Phấn đấu hết năm 2017 toàn tỉnh có 52 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (chiếm 38,2%).

2.2. Phát triển công nghiệp:

Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất công nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án công nghiệp đang trong quá trình xây dựng khẩn trương hoàn thành đi vào hoạt động. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất trong điều kiện khó khăn hiện nay. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác GPMB đối với Dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch I và II, tăng cường phối hợp nhà đầu tư để đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, chú trọng công tác đánh giá tác động môi trường, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để sớm triển khai thực hiện dự án. Tiếp tục xúc tiến các dự án: điện mặt trời và điện sinh khối ở Lệ Thủy, các dự án của Tập đoàn dệt may, xúc tiến đầu tư các dự án điện gió và điện pin mặt trời khác.

2.3. Phát triển thương mại dịch vụ, du lịch:

Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích đầu tư mạng lưới hạ tầng thương mại, dịch vụ bằng các nguồn vốn xã hội hóa. Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, thương mại, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát tốt giá cả, thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật; tăng cường kiểm tra, quản lý giá cả tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, cụ thể để khôi phục và phát triển ngành du lịch. Chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về phát triển du lịch đã được ban hành. Tập trung các biện pháp khôi phục du lịch biển. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu, khảo sát, điều chỉnh các tuyến, điểm du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới; tập trung khai thác tốt các tour tuyến du lịch mới. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan, giữ gìn trật tự, văn hóa tại các điểm du lịch. Tiếp tục phát triển hạ tầng du lịch, chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị Đồng Hới, các điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ... phục vụ mùa du lịch. Tổ chức tốt cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh quảng bá để khai thác tốt các đường bay mới Đồng Hới - Cát Bi, tiếp tục hoàn thành các thủ tục mở đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiềng Mai, tiếp tục nghiên cứu, phối hợp để xúc tiến mở thêm đường bay mới. Chỉ đạo tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường khách du lịch, chú trọng thị trường nội địa, đồng thời thu hút mạnh khách nước ngoài, khách thị trường Đông Bắc Thái Lan, Lào, Trung Quốc và các thị trường truyền thống khác.

2.4. Củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình doanh nghiệp:

Tập trung chỉ đạo các DNNN nghiêm túc triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp triển khai thực hiện phương án sắp xếp nông, lâm trường theo đúng tiến độ. Hoàn thành cổ phần hóa 2 Công ty TNHH MTV Lệ Ninh và Công ty TNHH MTV Việt Trung. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động, tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Ban hành một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, chính sách khen thưởng đối với các doanh nghiệp nộp thuế lớn, vượt kế hoạch ngân sách. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh. Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Thực hiện quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh. Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Bình vào cuối năm 2017.

Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác. Đổi mới, phát triển hợp tác và tổ hợp tác hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ. Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng, xúc tiến thương mại, cơ sở hạ tầng, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác.

2.5. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị:

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan, môi trường ở trung tâm du lịch lớn của tỉnh như: thành phố Đồng Hới, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Vũng Chùa - Đảo Yến... Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về một số cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng Trung tâm huyện lỵ huyện Quảng Trạch đến năm 2020.

2.6. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường:

Đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm của tỉnh, bảo đảm tiến độ cho các nhà đầu tư. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án tạo quỹ đất để tăng nguồn thu ngân sách tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, định giá đất, GPMB, tạo nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Rà soát, kiên quyết thu hồi đất đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất đã quá thời hạn quy định nhưng chưa xây dựng hoặc xây dựng kéo dài chưa đưa vào sử dụng. Hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện; kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, trồng rừng phòng hộ đặc dụng năm 2018.

Đẩy mạnh quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; chấn chỉnh việc quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn. Thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ Bộ Tài nguyên Môi trường và các Bộ, ngành Trung ương trong theo dõi, xử lý, kiểm tra, giám sát khôi phục môi trường biển sau sự cố ô nhiễm.

2.7. Tập trung chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, hướng tới các nhà đầu tư có thương hiệu, uy tín, năng lực. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư.

Tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, phấn đấu cải thiện thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Tiếp tục làm việc với nhà đầu tư để đôn đốc sớm triển khai thực hiện dự án sân Golf của Tập đoàn An Việt, Khu nghĩ dưỡng Tập đoàn FLC, Trung tâm thương mại Vincom Ba Đồn. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và khu nhà phố thương mại Shophouse Tập đoàn Vingroup, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I và II, Khách sạn Pullman Quảng Bình...

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các chương trình, dự án đang triển khai còn vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo cam kết. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đã quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ do lỗi của các nhà đầu tư. Tích cực làm việc với các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ để tiếp tục vận động, kêu gọi, thu hút các dự án ODA, FDI, NGO để tăng thêm nguồn lực cho tỉnh trong điều kiện đầu tư công thu hẹp.

3. Phát triển văn hoá, xã hội:

3.1. Giáo dục đào tạo: Tiếp tục tập trung chỉ đạo để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, nhất là bậc phổ thông trung học. Thực hiện tốt phân cấp quản lý giáo dục theo quy định. Bồi dưỡng, sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên. Quan tâm nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trường, lớp học. Tăng cường thu hút các nguồn lực để thực hiện xã hội hóa giáo dục. Chú trọng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện công tác tuyển sinh vào Đại học Quảng Bình, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề theo đúng quy định.

3.2. Khoa học công nghệ:

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ; tập trung kiểm tra tiến độ các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ. Chú trọng hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và cuộc sống. Khuyến khích, tạo điều kiện phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ và các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ. Thúc đẩy liên kết, hợp tác nghiên cứu giữa nhà nước với doanh nghiệp. 

3.3. Văn hóa, thể thao:

Tiếp tục củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao. Chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Quan tâm phát triển thể dục thể thao, bồi dưỡng tài năng trẻ. Chú trọng công tác người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình, phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên. Tổ chức Lễ đón nhận “Hò khoan Lệ Thủy” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào cuối tháng 8/2017.

3.4. Thông tin và truyền thông:

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại của tỉnh. Tăng cường quản lý hoạt động của tất cả các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền xây dựng xã hội lành mạnh, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Hiện đại hóa hạ tầng, mạng lưới bưu chính viễn thông. Tổ chức Liên hoan thông tin lưu động tuyên truyền về nông thôn mới năm 2017. Tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước. Triển khai đầu tư nâng cấp, triển khai nhân rộng phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Bình; tăng cường khai thác, ứng dụng có hiệu quả các hệ thống dùng chung của tỉnh đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

3.5. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Tiếp tục tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng mạng lưới y tế; thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bác sĩ, sắp xếp, bổ sung bác sĩ về tuyến xã; xây dựng trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm vào mùa hè. Thanh tra việc quản lý, sử dụng vắc xin, sinh phẩm, quy chế chuyên môn, xử lý chất thải y tế tại một số bệnh viện. Thanh, kiểm tra về hành nghề y, dược tư nhân. Tiếp tục thực hiện các biện pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; mở rộng phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm tư nhân.

3.6. Lao động, Thương binh và Xã hội:

Tiếp tục triển khai tốt Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhất là đối với người nghèo, lao động nông thôn. Tích cực triển khai các hoạt động giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, nhất là đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp nhu cầu thực tế. Đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi người có công, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng. Tổ chức tốt các hoạt động tri ân người có công nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Triển khai các giải pháp ổn định việc làm, dạy nghề theo quy định của Chính phủ về hỗ trợ bà con các xã bị ảnh hưởng sự cố ô nhiễm môi trường biển ổn định cuộc sống và sản xuất.

4. Huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn:

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong những tháng còn lại của năm 2017, tránh tình trạng chủ quan, bị động, bất ngờ. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân trong phòng, chống lụt, bão. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị PCLB. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án di dân, thực hiện các giải pháp chống ngập úng. Triển khai các biện pháp quản lý phương tiện, tàu thuyền, đặc biệt theo dõi quản lý chặt chẽ tàu thuyền và ngư dân hoạt động đánh bắt vùng biển xa; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để truyền tin cảnh báo, dự báo thiên tai tới tàu thuyền.

5. Đẩy mạnh công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp:

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, biên chế, quy chế hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả bảo đảm sự điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt có hiệu lực từ tỉnh đến địa phương. Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy định 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục quán triệt, phổ biến các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các luật mới ban hành; tập trung tuyên truyền cho các đối tượng đặc thù, vùng trọng điểm về vi phạm pháp luật và lĩnh vực quan trọng, cấp thiết. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; thực hiện đạt và vượt các tiêu chí, các chỉ tiêu về chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, phát hiện và xử lý tham nhũng; quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định, kết luận thanh tra. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là khiếu nại sau đền bù thiệt hại ô nhiễm môi trường biển; hạn chế khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp; chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài.

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh:

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xúi giục, kích động, gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; nhất là các đối tượng lợi dụng tôn giáo, sự cố môi trường biển, GPMB, tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính để kích động người dân. Tăng cường quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Kết hợp phát triển KT-XH với củng cố QP-AN. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý; kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT với xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm, nhằm tiếp tục lập lại trật tự ATGT, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước:

Tăng cường sự giám sát của xã hội, cộng đồng đối với bộ máy QLNN. Đề cao trách nhiệm giải trình của cơ quan QLNN và vai trò của người đứng đầu cơ quan nhà nước. Tập trung chỉ đạo những lĩnh vực, những chỉ tiêu đạt so với kế hoạch còn thấp, những lĩnh vực trọng tâm, những dự án trọng án trọng điểm, những vấn đề nổi lên như: GPMB, đền bù do sự cố ô nhiễm môi trường biển, phục hồi sản xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự, an toàn giao thông...Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản QPPL và các văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành. Chú trọng công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực. Từng bước hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức, quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi và kỷ luật của công chức hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

8. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018:

Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 theo các hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đúng tiến độ, hiệu quả. Dự báo tốt tình hình, gắn mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo. Quy trình kế hoạch phải được bàn bạc, thảo luận kỹ trong việc xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ với mức phấn đấu cao nhất, phù hợp tình hình thực tế và theo đúng mục tiêu, định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật giám sát và động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Đăng Quang 

,
.
.
.