Triển khai Quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc 10:07, Thứ Tư, 04/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2016, các cấp ủy đảng, chính quyền đã chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Dân chủ ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, tác động tích cực tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, củng cố, tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở, thúc đẩy nhanh tiến trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, ở một số đơn vị vẫn còn tình trạng vi phạm dân chủ, hay dân chủ hình thức. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở nhiều cơ sở còn thiếu nền nếp, hiệu quả chưa cao; vẫn còn những cán bộ hách dịch, cửa quyền, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Vấn đề tổ chức hội nghị người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, đối thoại nơi làm việc chưa bảo đảm nội dung, quy trình, thời gian và chất lượng...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, ngày 28-12-2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2259/UBND-VX nhằm tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19-6-2013, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9-1-2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị, địa phương, tiếp tực chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ nhằm bảo đảm và phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động theo quy định. Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh có từ 10 lao động trở lên phải tiến hành tổ chức hội nghị người lao động hàng năm (12 tháng 1 lần), bảo đảm nội dung, quy trình, thời gian và có chất lượng; đồng thời chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở đối thoại định kỳ nơi làm việc 3 tháng một lần để trao đổi, thảo luận các nội dung quy định tại Điều 64 của Bộ luật Lao động.

Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước chỉ đạo đơn vị mình và đơn vị trực thuộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mỗi năm một lần vào dịp cuối năm đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, thời gian quy định nhằm phát huy dân chủ cơ sở và thực hiện đúng những việc phải công khai cho cán bộ, công chức, viên chức biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, cơ sở trực thuộc tăng cường hướng dẫn tổ chức công đoàn cơ sở, doanh nghiệp về nội dung, quy trình tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm; hướng dẫn Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tham gia đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất ở nơi làm việc.

A.T
 

,
.
.
.