"Phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 đã đề ra" (*)

Cập nhật lúc 13:27, Thứ Bảy, 31/12/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho lớp cán bộ chủ chốt của tỉnh.

>> Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh,

Thưa toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị,

Qua 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chúng ta đã hoàn thành chương trình Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho lớp cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh giới thiệu, quán triệt các nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, gồm: Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận “Về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.

Mặc dù Hội nghị tiến hành trong thời điểm cuối năm, bận rộn với nhiều công việc cần giải quyết, nhưng các đồng chí trong thành phần Hội nghị đã tham dự khá đầy đủ, nhìn chung đã chấp hành nghiêm túc thời gian học tập để nghiên cứu, tiếp thu những vấn đề cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Các đồng chí báo cáo viên được Ban Thường vụ Tinh uỷ phân công giới thiệu các chuyên đề đã nêu cao trách nhiệm, có nhiều đổi mới trong cách truyền đạt, tập trung phân tích các nội dung cốt lõi, trọng tâm của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), gắn với liên hệ thực tiễn tình hình của tỉnh, nhằm giúp đại biểu tiếp thu một cách toàn diện, có hệ thống các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề thực tiễn đặt ra, qua đó giúp các đồng chí nắm vững, nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung; những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Qua tiếp thu các chuyên đề, Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đã biểu thị sự thống nhất cao với các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Đặc biệt, việc Trung ương ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã thể hiện sự đổi mới và quyết tâm chính trị to lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trung ương đã nhận diện và chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện suy thoái về biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cụ thể và nguy hiểm nhất đó là sự phai nhạt về lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng, sa sút ý chí chiến đấu, thấy cái đúng không bảo vệ, thấy cái sai không đấu tranh, có lúc còn phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc, không hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách, nhiệm vụ được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; lối sống thực dụng ích kỷ, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Trên cơ sở chỉ ra những biểu hiện cụ thể đó, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện, đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương, đơn vị sẽ chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; từ đó, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra.

Thưa các đồng chí,

Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) ở các cấp, các ngành, các địa phương đạt kết quả tốt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, cần nhận thức rõ việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là trách nhiệm của cấp ủy các cấp, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy. Vì vậy, sau lớp quán triệt cho cán bộ chủ chốt của tỉnh hôm nay, cấp ủy đảng các cấp, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo sáng tạo, có chất lượng và hiệu quả thiết thực, khắc phục những hạn chế trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết.

Thông qua đó, làm cho cán bộ chủ chốt các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thấm nhuần, nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm của nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Cùng với chỉ đạo học tập, quán triệt nghị quyết, cấp uỷ các cấp phải kịp thời kiểm tra, đánh giá việc học tập Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động của tập thể, viết thu hoạch và xây dựng kế hoạch của cá nhân, cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh căn cứ các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để chỉ đạo, có kế hoạch tổ chức học tập, phổ biến những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết, kết luận đến từng đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp.

Thứ hai là, về xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phân công Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự thảo 2 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, gồm:

+ Chương trình “Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

+ Chương trình “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Việc xây dựng các chương trình hành động phải bám sát Nghị quyết; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao; phân định rõ trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm cá nhân; thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất; quán triệt sâu sắc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cơ quan tham mưu được phân công dự thảo các chương trình hành động phải nêu cao trách nhiệm, hoàn thành dự thảo các chương trình hành động trong tháng 2-2017, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, để sớm ban hành, tổ chức thực hiện.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương, đơn vị mình. Việc xây dựng chương trình hành động phải quán triệt tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khắc phục tình trạng rập khuôn, máy móc, thiếu thực tế, hiệu quả thấp. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương, đơn vị mình.

Thứ ba, về tổ chức thực hiện: Các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt, trước hết là các cấp uỷ cần phát huy tối đa trí tuệ tập thể, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, tăng cường đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 đã đề ra.

Đồng thời, phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và của cấp uỷ các cấp từ tỉnh đến cơ sở; kiên quyết khắc phục bằng được tình trạng qua loa, làm không đến nơi đến chốn, hiệu quả thấp trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

Thứ tư, về công tác tuyên truyền: Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để chủ động có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận bằng các hình thức phù hợp; kịp thời phát hiện, nhân rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết; chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thưa các đồng chí,

Năm 2016 sắp kết thúc, nhìn lại năm qua - một năm chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn gay gắt hơn so với dự báo, có những thời điểm chúng ta phải gồng mình vượt qua những thử thách đầy sóng gió. Trong bối cảnh đó, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của tỉnh đã phát huy cao sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung khắc phục, từng bước vượt qua khó khăn và đã đạt được những kết quả tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được sự ổn định và có bước phát triển. Văn hoá - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân có bước được cải thiện. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành thắng lợi. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, dù trong điều kiện tình hình diễn biến phức tạp ở một số địa phương do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, nhưng chúng ta đã giữ vững ổn định tình hình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, nhất là vào những thời điểm hết sức khó khăn, nhưng chúng ta đã kịp thời giữ vững an ninh trật tự, ổn định tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Tình hình kinh tế thế giới, trong nước phục hồi chậm; thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt tình ta chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng của hậu quả sự cố môi trường biển để lại hệ lụy lâu dài, tác động rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tình hình đó, đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà phải tiếp tục tăng cường đoàn kết, nhất trí, chung sức chung lòng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; phục hồi tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Chú trọng phát triển văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; khắc phục ô nhiễm môi trường biển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự xã hội; tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra.

Chúng ta tiến hành đợt sinh hoạt nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đúng vào những ngày cuối cùng của năm 2016 với nhiều công việc bộn bề cần tập trung giải quyết, nhất là phải tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả của sự cố môi trường biển và hai đợt mưa lũ vừa qua, vừa ổn định sản xuất và đời sống nhân dân, đồng thời vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Vì vậy, tới đây, đề nghị các đồng chí sắp xếp, bố trí thời gian, chương trình một cách hợp lý, khoa học để triển khai đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này một cách nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ đề ra. 

Thưa các đồng chí,

Chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc năm 2016, chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới 2017 và chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu. Nhân dịp này, Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chúc các đồng chí đại biểu, toàn thể hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, tràn đầy khí thế và niềm tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác của mình.

Với tinh thần đó, tôi xin bế mạc Hội nghị tại đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí và toàn thể Hội nghị.

------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút từ bài phát biểu.

 

 

 

,
.
.
.