Đồng Hới, Lệ Thủy: Quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

Cập nhật lúc 07:53, Thứ Tư, 15/01/2014 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 14-1, Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức hội nghị quán triệt  các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) gồm: Kết luận về “Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế- xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngay sau hội nghị, các địa phương, đơn vị của thành phố sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt đến từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân để cụ thể hóa và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống lao động, học tập và công tác, nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

N.L

* Cùng ngày, Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội  nghị Trung ương 8 (khóa XI).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung cơ bản các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) gồm: Kết luận về “Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về phát triển kinh tế- xã hội, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng"; Nghị quyết về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau hội nghị này, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Lệ Thủy sẽ tiến hành phổ biến quán triệt nội dung của các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn; đồng thời, triển khai vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)

,
.
.
.