Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng

Cập nhật lúc 21:47, Thứ Sáu, 15/03/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ kết quả hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh nói chung và của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nói riêng sẽ đạt được những kết quả mới, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

>> Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

* (Kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngày 12-3-2013)

Qua nghe báo cáo chuyên đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn từ năm 2007 đến nay, những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, tuy chưa nhiều nhưng ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị rất trọng tâm, có chất lượng, nhìn chung, thể hiện sự đồng tình cao với Báo cáo đã trình bày tại Hội nghị; đồng thời, đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trong những năm qua; đánh giá, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; nêu lên một số giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tôi nhiệt liệt biểu dương và xin tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các đồng chí để góp phần làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thời gian tới.

Trước khi kết thúc Hội nghị, tôi xin phát biểu, khái quát lại một số vấn đề sau đây.

Thứ nhất, về đánh giá tình hình: Có thể nói rằng, từ năm 2007 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp ủy đảng các cấp đã có nhiều cố gắng, chủ động triển khai tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý chí vượt qua mọi khó khăn thách thức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là:

(1) Cấp uỷ các cấp đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong tình hình mới”; đồng thời, đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, đúng phương châm, phương pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Nhờ vậy, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn của đất nước và của tỉnh, nhưng tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ luôn ổn định. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục những khó khăn và tiên phong gương mẫu trong công tác; phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, tính năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị.

(2) Các cấp ủy đảng đã chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng bộ và của cán bộ, đảng viên trong tỉnh; đã xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm dân chủ, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Cấp uỷ các cấp đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, như học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và cấp ủy các cấp một cách nghiêm túc; đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp học tập, quán triệt. Qua học tập, quán triệt đã làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu hơn các quan điểm, chủ trương nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên đã được chú trọng, với nhiều hình thức phong phú, có tác dụng thiết thực, như thông qua hoạt động của Báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua hệ thống các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, qua sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn thể, tổ chức kỷ niệm các sự kiện chính trị của Đảng, của dân tộc, của quê hương, đất nước... đã có tác động trực tiếp đến nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, nắm bắt kịp thời tình hình thời sự, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh nhà, nhất là ở những thời điểm khó khăn của tình hình kinh tế - xã hội trong nước và trong tỉnh; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức đúng tình hình, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

(3) Đi liền với việc thực hiện các nội dung nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện khá nghiêm túc, nền nếp công tác giáo dục lý luận chính trị, theo Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Quy định số 05-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; đã chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và các đối tượng khác. Số lượng cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ngày càng tăng. Về cơ bản, đến nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, cấp huyện đã qua đào tạo trình độ chính trị cử nhân, cao cấp và cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn cơ bản đã qua đào tạo trung cấp chính trị trở lên.

Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương để đa dạng hoá nội dung chương trình, bảo đảm phù hợp với mọi đối tượng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

(4) Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được cấp ủy các cấp tích cực chỉ đạo triển khai, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, tạo được những chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

(5) Các cấp uỷ đã chú trọng đổi mới sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ; đã coi trọng việc phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; quan tâm kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm. Từ đó, đã có tác dụng tích cực, góp phần phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. Đặc biệt, qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng vừa qua, đã mang lại kết quả bước đầu quan trọng, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên.

(6) Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động giải quyết khá kịp thời các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh.

(7) Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng của các cấp uỷ, cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị; mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn; năng lực công tác có bước chuyển biến đáng kể, các điều kiện làm việc được tăng cường, cơ bản đáp ứng việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; duy trì việc mở hội nghị Báo cáo viên Tỉnh uỷ hằng tháng nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin thời sự, vừa nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm:

(1) Trước tác động tiêu cực của tình hình thế giới, của mặt trái kinh tế thị trường và những hạn chế của nền kinh tế - xã hội đất nước, có một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn nảy sinh những biểu hiện băn khoăn, lo lắng, quan điểm lập trường không vững vàng, có tâm trạng hoài nghi, ảnh hưởng tới tính đồng thuận của xã hội.

Mặt khác, tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chậm đổi mới tư duy vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ và đảng viên ở các địa phương, đơn vị, như việc huy động nội lực, tranh thủ các nguồn lực đầu tư còn hạn chế; một số hộ nghèo có tư tưởng không muốn thoát nghèo để trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tư duy mới trong sản xuất, làm ăn còn hạn chế,...

(2) Một số cấp uỷ cơ sở chưa thật sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; chưa làm tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng; phương pháp học tập, quán triệt còn chậm đổi mới, có mặt hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực, chịu khó học tập rèn luyện, chấp hành không nghiêm việc học tập lý luận chính trị; học tập nghị quyết chỉ mang tính đối phó, không chịu khó nghiên cứu nghị quyết. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên có mặt chưa tích cực, tính chiến đấu chưa cao. Một bộ phận cán bộ tham mưu công tác chính trị, tư tưởng, cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị năng lực trình độ có mặt còn hạn chế.

(3) Công tác quản lý các ấn phẩm văn hóa, quản lý báo mạng chưa chặt chẽ, nhiều ấn phẩm, tài liệu ngoài luồng có nội dung không lành mạnh, tuyên truyền mê tín dị đoan, độc hại... đã tác động ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đạo đức lối sống, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhưng biện pháp ngăn chặn, phát hiện còn thiếu kịp thời, hiệu quả chưa cao.

(4) Công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa toàn diện; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành kỷ luật của Đảng có mặt chậm đổi mới. Các biện pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có lúc còn thiếu kịp thời, chưa kiên quyết.

(5) Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và dự báo tình hình có thời điểm, có mặt còn chậm; nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở những nơi có vấn đề nổi lên, liên quan đến giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình, dự án, về an ninh trật tự nông thôn, về tình hình tôn giáo... có lúc còn thiếu nhạy bén, thiếu chiều sâu, nên việc chỉ đạo, xử lý đạt hiệu quả chưa cao.

(6) Nội bộ một số cấp ủy ở cơ sở có biểu hiện thiếu đoàn kết thống nhất, kể cả có những đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trước nhân dân, nói chưa đi đôi với làm, hoặc nói và làm chưa theo đúng nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy; tuân thủ chưa nghiêm các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thậm chí còn biểu hiện theo đuôi quần chúng, như trong giải phóng mặt bằng triển khai dự án, trong xử lý một số vụ việc ở cơ sở.

(7) Thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên một số mặt còn hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu. Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ở nhiều cơ quan, đơn vị còn thiếu cụ thể, chưa sát với thực tế; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự tự giác trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ hai, về nhiệm vụ và giải pháp sắp tới: Tôi cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Báo cáo. Dưới đây, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề:

(1) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ và của toàn bộ hệ thống chính trị và của mỗi một cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ đảng, trước hết là đồng chí bí thư và thủ trưởng các cơ quan phải tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác tư tưởng. Mọi việc thành công hay không thành công trước hết phải bắt nguồn từ nhận thức tư tưởng, tư tưởng có thấm nhuần và thống nhất thì mới hành động đúng. Chính vì vậy, nếu làm tốt công tác tư tưởng, tích cực nắm bắt, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc về tư tưởng, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sẽ là yếu tố quyết định nhằm tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong toàn Đảng bộ. Công tác chính trị, tư tưởng phải phục vụ tích cực cho việc đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đấu tranh, khắc phục những tư tưởng bảo thủ, trì trệ, ỷ lại của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Quảng Bình có một số phong trào đã từng là lá cờ đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thể hiện tinh thần anh dũng ngoan cường, tính năng động, sáng tạo của người dân Quảng Bình. Vì vậy, hiện nay chúng ta phải đánh thức và phát huy được giá trị, sức mạnh tư tưởng trong phong trào “Quảng Bình quật khởi”, “Quảng Bình hai giỏi” nhằm tạo nguồn lực mới cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước; phải xây dựng và khơi dậy một cách mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo được những mô hình, điển hình tốt, những phong trào hành động cách mạng thiết thực, quyết tâm đưa tỉnh ta thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào công tác tư tưởng, phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt chẽ với phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà đang phải đối phó với những khó khăn, thách thức như hiện nay.

Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; làm chuyển biến nhận thức và tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên. Khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ và nhân dân. Trong tuyên truyền phải có những bài viết tốt, nêu gương những việc tốt, nhưng đặc biệt quan trọng là phải phê phán được những việc làm sai phạm, những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân và doanh nghiệp; phê phán những tư tưởng lệch lạc, những thông tin sai sự thật. Cần đề cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin khách quan, trung thực, đúng định hướng, vì lợi ích của đất nước, của tỉnh nhà.

(3) Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa dạng hoá hình thức giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và trong xã hội. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XI), tạo chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

(4) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong hệ thống chính trị, trong trường học và trong nhân dân.

Chi bộ, tổ chức cơ sở đảng phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, công chức. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò giám sát, góp ý kiến nhận xét của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

(5) Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời, phải nghiêm túc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng trước những tác động thách thức của mặt trái kinh tế thị trường; xây dựng phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu nhân dân; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

(6) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm chắc và dự báo tình hình nhằm củng cố trận địa tư tưởng ở cơ sở, tăng cường giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội đang đặt ra ở cơ sở, tạo thế vững chắc trên từng địa bàn, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo, góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đồng thời, có biện pháp tuyên truyền, giáo dục về chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên cần phải tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân; tiếp thu nghiêm túc ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân và có biện pháp khắc phục sửa chữa, tạo niềm tin trong nhân dân. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

(7) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát Quy định về những điều đảng viên không được làm và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm và thực hiện tốt nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về chính trị tư tưởng, vô trách nhiệm, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống.

Bắt đầu từ năm 2013 trở đi, chúng ta thực hiện việc tự phê bình và phê bình thường xuyên hằng năm luôn gắn với việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định của Bộ Chính trị và chỉ đạo việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, nhằm góp phần sát hạch, nâng cao tính trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Một yêu cầu bắt buộc là phải tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và phong trào xây dựng “văn hóa công sở, cơ quan, đơn vị văn hóa”, nhằm ngăn chặn có hiệu quả những khuyết điểm hạn chế đã chỉ ra trên lĩnh vực này.

(8) Chủ động phòng, chống có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; làm tốt công tác quản lý các ấn phẩm xuất bản, báo chí, quản lý mạng Intenet; thực hiện các biện pháp cần thiết ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng để chống phá đất nước, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, xử lý nghiêm việc thông tin sai sự thật.

Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội nắm chắc diễn biến tư tưởng ở từng địa bàn, từng đối tượng, có phương án kịp thời xử lý những tình huống phức tạp có thể xẩy ra, đề phòng nguy cơ “tự diễn biến từ trong nội bộ Đảng”. Tích cực nắm bắt chỉ đạo và giải quyết kịp thời, đúng đắn những vấn đề tư tưởng nảy sinh, những bức xúc xẩy ra ở các địa phương, cơ sở; bảo đảm giữ vững sự ổn định về mọi mặt trên địa bàn.

(9) Xây dựng bộ máy tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Xây dựng tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho người học về phương pháp tư duy khoa học; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức; xây dựng đội ngũ giáo viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Thưa các đồng chí,

Cách đây 1 năm, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng được Trung ương thảo luận và thống nhất rất cao; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, quan tâm theo dõi. Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, đồng thời, đề ra 4 nhóm giải pháp để thực hiện. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị, trước hết là các tổ chức đảng, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ kết quả hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh nói chung và của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nói riêng sẽ đạt được những kết quả mới, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Trên tinh thần đó, tôi xin bế mạc Hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

-----------------------------------------------------

(*) Đầu đề rút từ nội dung bài phát biểu
 

,
.
.
.