Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Cập nhật lúc 07:44, Thứ Tư, 13/03/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 12-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đặng Văn Hoàn, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị...

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Qua báo cáo chuyên đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2007 đến nay do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trình bày, cho thấy cấp ủy Đảng các cấp đã có nhiều cố gắng, chủ động triển khai tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý chí, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên đã được chú trọng, với nhiều hình thức phong phú, như: thông qua hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua hệ thống các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh; qua sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đoàn thể, qua việc tổ chức kỷ niệm các sự kiện chính trị của Đảng, của dân tộc, của quê hương, đất nước... đã có tác động trực tiếp đến nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, thông tin kịp thời về tình hình thời sự, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh nhà...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, về nhiệm vụ và giải pháp sắp tới đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là các cấp uỷ Đảng, trước hết là đồng chí bí thư và thủ trưởng các cơ quan phải tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác tư tưởng; nắm bắt, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc về tư tưởng, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong Đảng bộ. Công tác chính trị tư tưởng phải phục vụ tích cực cho việc đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đấu tranh, khắc phục những tư tưởng bảo thủ, trì trệ, ỷ lại của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; phải đánh thức và phát huy được những tư tưởng trong thời kỳ "Quảng Bình quật khởi", "Quảng Bình Hai giỏi"; phải xây dựng được tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm đưa tỉnh ta thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo.

Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đồng thời phải nghiêm túc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt...

                                                                                      Tr. T

 

,
.
.
.