Để tiếp tục thực hiện Quy định số 76 của Bộ Chính trị có hiệu quả

Cập nhật lúc 10:05, Thứ Sáu, 07/10/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Cách đây 5 năm, Ban Tổ chức Trung ương đã chỉ đạo tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) "Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ  mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú" (sau đây gọi tắt là QĐ-76). Qua tổng kết, các cấp uỷ đã đánh giá những mặt được, mặt chưa được, rút ra một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để tiếp tục thực hiện QĐ-76 có hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, qua nhiều năm sau đó việc thực hiện QĐ-76 ở mỗi giai đoạn, mỗi nơi có hình thức, cách làm khác nhau, dẫn đến thiếu sự thống nhất và kém hiệu quả trong việc quản lý đảng viên, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm nói chung, nhận xét để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nói riêng.

Thành phố Đồng Hới  là nơi có nhiều cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sinh sống. Qua tìm hiểu có nhiều cấp uỷ cho rằng thực hiện QĐ-76 như thế là có hiệu quả. Bởi vì, hầu hết các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú tiếp nhận, bố trí sinh hoạt đó tạo điều kiện cho đảng viên gần gũi hơn với nhân dân, khắc phục được những biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của dân nơi cư trú; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của người đảng viên, củng cố thêm mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân; đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú.

Mặt khác, đó cũng là một trong những cơ sở để tổ chức đảng nơi đang công tác đánh giá chất lượng đảng viên sát hơn, làm căn cứ  để xét khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Điều đáng ghi nhận trong thực hiện QĐ-76 trong những năm qua là đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đang công tác tại các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, có nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo, tham mưu chỉ đạo liên quan đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh nên khi về sinh hoạt, giữ mối liên hệ với cấp uỷ địa phương nơi cư trú, họ có điều kiện tham gia góp ý và có nhiều ý kiến quan trọng giúp cấp uỷ địa phương có định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, còn có một số cấp uỷ có ý kiến cần thay đổi cách nghĩ, cách làm để tránh hình thức trong thực hiện QĐ-76. Vì trong thực tế, một số cấp uỷ cơ quan, đơn vị nơi đảng viên công tác thực hiện quy định còn mang tính hình thức, thiếu kiểm tra, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ địa phương trong việc giới thiệu và quản lý đảng viên; có nơi chưa kịp thời giới thiệu sinh hoạt cho đảng viên mới kết nạp hoặc không chủ động thông báo cho cấp uỷ địa phương biết những trường hợp đảng viên của đảng bộ mình đã chuyển sang cơ quan khác.

Mặt khác, một bộ phận đảng viên do chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của chủ trương này, cho rằng đây là cách làm gò ép, có thực hiện cũng không phản ánh đúng thực chất vì trong thực tế, một số cấp uỷ nơi đảng viên cư trú còn e ngại hoặc nể nang, không nhận xét đúng với thực tế việc đảng viên không tham gia sinh hoạt, bản thân và gia đình chưa gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nên đã có một số trường hợp đảng viên không chấp hành nghiêm QĐ-76 nhưng vẫn là "đảng viên đủ tư cách phát huy tác dụng tốt" (trước đây) và "đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ" (hiện nay) ở nơi công tác. Theo quy định, một năm sinh hoạt hai kỳ là quá ít, chưa đủ để cấp uỷ và đảng viên "biết mặt nhau" chứ chưa nói đến trao đổi thông tin hay góp ý; chưa kể một số đảng viên biện lý do đi công tác để vắng mặt cả hai kỳ sinh hoạt. Sau này theo hướng dẫn của cấp trên, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm không cần lấy ý kiến nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú, chỉ lấy ý kiến nhận xét đối với những trường hợp cần thiết, càng làm cho đảng viên coi thường việc sinh hoạt và giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú.

Từ tình hình trên, đã có một số ý kiến cho rằng nếu thấy việc thực hiện QĐ-76 là hình thức, là gò ép (đối với cả cấp uỷ và đảng viên) thì không cần thiết phải duy trì; còn nếu cho là có hiệu quả thì nên tiếp tục. Nhưng để thực hiện QĐ-76 có chất lượng, hiệu quả cao, tránh hình thức, theo chúng tôi, cần quan tâm làm tốt một số nội dung sau:

Trước hết, từng cấp uỷ cần nhận thức rằng: Nơi cư trú là nơi gần gũi nhất của mỗi người, cũng là nơi phản ánh tương đối rõ các mối quan hệ xã hội, việc làm ăn kinh tế, hoàn cảnh gia đình và lối sống của từng người. Từ đó, xác định và tiếp tục quán triệt lại chủ trương này thật sâu rộng nhằm chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ và thực hiện đúng yêu cầu, nội dung trong QĐ-76. Bởi vì đây là chủ trương đúng đắn và rất cần thiết. Thông qua thực hiện QĐ-76, cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác, có thể giám sát, quản lý tốt hơn đảng viên của chi bộ mình đang quản lý. Đối với cấp ủy địa phương nơi đảng viên là cán bộ, công chức cư trú, có thể tranh thủ được trí tuệ của đội ngũ này góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương. Mặt khác, đảng viên khi về sinh hoạt với cấp ủy địa phương cũng sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với khu dân cư, cấp ủy và chính quyền nơi cư trú; gắn bó mật thiết hơn với cán bộ, đảng viên và quần chúng ở các khu dân cư nơi gia đình đảng viên sinh sống.

Đối với cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác cần nghiêm túc, chặt chẽ trong việc giới thiệu đảng viên, kịp thời thông báo cho cấp uỷ địa phương biết những trường hợp đảng viên đã chuyển sang cơ quan khác. Phân công cấp uỷ định kỳ liên hệ với cấp uỷ địa phương hoặc có kế hoạch kiểm tra, khảo sát để nắm tình hình đảng viên nơi cư trú. Khắc phục tình trạng các tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đang công tác không có được thông tin gì về đảng viên sống ở địa phương. Dẫn đến cấp ủy cơ quan không biết đảng viên nào tốt để biểu dương, ai không chấp hành pháp luật và quy định của địa phương, có lối sống "khép kín" hoặc có "vấn đề" với bà con lối xóm để giáo dục, nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Đối với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú, ngoài việc tạo điều kiện cho đảng viên đương chức có mối liên hệ thường xuyên với cấp uỷ, cần quan tâm cải tiến nội dung, bố trí thời gian, địa điểm sinh hoạt thích hợp, cần theo dõi số đảng viên vắng mặt các buổi sinh hoạt trong năm để nhắc nhở hoặc thông báo cho cấp uỷ nơi công tác biết. Đặc biệt, phải chặt chẽ, nghiêm túc và thực tế hơn trong nhận xét, đánh giá đảng viên. Khắc phục tình trạng nể nang; nhất là tính hình thức trong nhận xét đảng viên đương chức khi có yêu cầu. 

Đối với đảng viên  cũng cần phải coi đây là một nhiệm vụ, trách nhiệm của đảng viên, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; cũng là yếu tố quan trọng giúp cho từng đảng viên có điều kiện được cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến cho cấp uỷ nơi cư trú một số vấn đề của địa phương. Do vậy mỗi đảng viên phải tự giác, nghiêm túc thực hiện đầy đủ 3 nhiệm vụ tại điều 2 của QĐ-76; khắc phục quan niệm lệch lạc của một bộ phận cán bộ, đảng viên xem thường nghĩa vụ, tư cách công dân, thiếu trách nhiệm trong việc vận động gia đình thực hiện nghĩa vụ công dân và các công việc của xã hội ở địa phương.

Có thể khẳng định lại, QĐ-76 của Bộ Chính trị (khoá VIII) là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng và quản lý tốt đội ngũ đảng viên. Nhưng, để  nâng cao hiệu quả của việc thực hiện quy định này, thiết nghĩ cấp trên cần nghiên cứu thực tế để có biện pháp chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở phát huy những kết quả đạt được và uốn nắn kịp thời những hạn chế, lệch lạc phát sinh trong nhận thức của đảng viên đang công tác ở các cơ quan, cũng như cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú.

                                                                                               Trương Công Dụng

 

 

,
.
.
.